0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس عرفان نظر آهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم بازی من و خدا زندگی ست هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست بازی ای که ساده است و سخت مثل بازی بهار با درخت با خدا طرف شدن کار مشکلی ست زندگی بازی خدا، و یک عروسک گلی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند. بی وطنی،مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويي كه هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را درنمي يابد، هزار سال هم به كارش نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...اسم بازی من و خدا زندگی ست هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست بازی ای که ساده است و سخت مثل بازی بهار با درخت با خدا طرف شدن کار مشکلی ست زندگی بازی خدا و یک عروسک گلی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند. بی وطنی ،مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند ، گويي كه هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را درنمي يابد ، هزار سال هم به كارش نمي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا جز خدا را نباید خواست.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس عرفان نظر آهاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم بازی من و خدا زندگی ست هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست بازی ای که ساده است و سخت مثل بازی بهار با درخت با خدا طرف شدن کار مشکلی ست زندگی بازی خدا، و یک عروسک گلی ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند. بی وطنی،مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند، گويي كه هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را درنمي يابد، هزار سال هم به كارش نمي آيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...اسم بازی من و خدا زندگی ست هیچ چیز مثل بازی قشنگ ما عجیب نیست بازی ای که ساده است و سخت مثل بازی بهار با درخت با خدا طرف شدن کار مشکلی ست زندگی بازی خدا و یک عروسک گلی ست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند. بی وطنی ،مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه لذت يك روز زيستن را تجربه كند ، گويي كه هزار سال زيسته است و آنكه امروزش را درنمي يابد ، هزار سال هم به كارش نمي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا جز خدا را نباید خواست.