0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خون می ریزد ، تخم بیدادگری و ستم گری می كارد ، پس در نتیجه ثمره جنگ و درد و ویرانی و كشتار می درود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سرنوشت ایت كه فرمانروایی دارد ، ولی در همین حالا این من هستم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی در خمیره و سرشت بعضی ها هست و نمی توانند از دستش بگریزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنگی فرمانده غداری است كه بیدادگری آن ، دمی ما را آسوده نمی گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه تنها حیوانی است كه آلت دفاعیه او از سایر حیوانات كمتر است بلكه راه زندگانی را هم نمی داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نتیجه گوشت خواری است كه نژاد انسان فاسد شده ، پاكیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خودش از مرگ می ترسد ، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حیوانی بی جهت ذات و شریر نیست ، و نمی شود مگر از ناچاری ، در صورتی كه انسان درنده ترین حیوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تو فرستاده سوگواری نیستی ، تو درمان دلهای پژمرده هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوانات بر ما برتری دارند زیرا كه انسان محتاج وجود آنهاست در صورتیكه آنها احتیاجی به ما ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل و برهانی كه انسان می آورد ، همیشه به نفع خودش تمام می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسلط است و استیلای خود سوء استفاده كرده و در همه جا خود را یك نماینده مشئوم می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شبیه یك آتشكده است كه باید مرتب مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می كنم آزادم ولی جلو سرنوشت خودم نمی توانم كمترین ایستادگی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت است كه مرا به این سو و آن سو می كشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا چنین است كه هست ، حقیقت از آن چیزی است كه قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نیامده است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خون می ریزد ، تخم بیدادگری و ستم گری می كارد ، پس در نتیجه ثمره جنگ و درد و ویرانی و كشتار می درود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سرنوشت ایت كه فرمانروایی دارد ، ولی در همین حالا این من هستم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی در خمیره و سرشت بعضی ها هست و نمی توانند از دستش بگریزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنگی فرمانده غداری است كه بیدادگری آن ، دمی ما را آسوده نمی گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه تنها حیوانی است كه آلت دفاعیه او از سایر حیوانات كمتر است بلكه راه زندگانی را هم نمی داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نتیجه گوشت خواری است كه نژاد انسان فاسد شده ، پاكیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خودش از مرگ می ترسد ، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حیوانی بی جهت ذات و شریر نیست ، و نمی شود مگر از ناچاری ، در صورتی كه انسان درنده ترین حیوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تو فرستاده سوگواری نیستی ، تو درمان دلهای پژمرده هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوانات بر ما برتری دارند زیرا كه انسان محتاج وجود آنهاست در صورتیكه آنها احتیاجی به ما ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل و برهانی كه انسان می آورد ، همیشه به نفع خودش تمام می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسلط است و استیلای خود سوء استفاده كرده و در همه جا خود را یك نماینده مشئو�� می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شبیه یك آتشكده است كه باید مرتب مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می كنم آزادم ولی جلو سرنوشت خودم نمی توانم كمترین ایستادگی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت است كه مرا به این سو و آن سو می كشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا چنین است كه هست ، حقیقت از آن چیزی است كه قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نیامده است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران