0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خون می ریزد ، تخم بیدادگری و ستم گری می كارد ، پس در نتیجه ثمره جنگ و درد و ویرانی و كشتار می درود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سرنوشت ایت كه فرمانروایی دارد ، ولی در همین حالا این من هستم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی در خمیره و سرشت بعضی ها هست و نمی توانند از دستش بگریزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنگی فرمانده غداری است كه بیدادگری آن ، دمی ما را آسوده نمی گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه تنها حیوانی است كه آلت دفاعیه او از سایر حیوانات كمتر است بلكه راه زندگانی را هم نمی داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نتیجه گوشت خواری است كه نژاد انسان فاسد شده ، پاكیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خودش از مرگ می ترسد ، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حیوانی بی جهت ذات و شریر نیست ، و نمی شود مگر از ناچاری ، در صورتی كه انسان درنده ترین حیوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تو فرستاده سوگواری نیستی ، تو درمان دلهای پژمرده هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوانات بر ما برتری دارند زیرا كه انسان محتاج وجود آنهاست در صورتیكه آنها احتیاجی به ما ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل و برهانی كه انسان می آورد ، همیشه به نفع خودش تمام می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسلط است و استیلای خود سوء استفاده كرده و در همه جا خود را یك نماینده مشئوم می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شبیه یك آتشكده است كه باید مرتب مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می كنم آزادم ولی جلو سرنوشت خودم نمی توانم كمترین ایستادگی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت است كه مرا به این سو و آن سو می كشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا چنین است كه هست ، حقیقت از آن چیزی است كه قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نیامده است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خون می ریزد ، تخم بیدادگری و ستم گری می كارد ، پس در نتیجه ثمره جنگ و درد و ویرانی و كشتار می درود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این سرنوشت ایت كه فرمانروایی دارد ، ولی در همین حالا این من هستم كه سرنوشت خودم را درست كرده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودكشی در خمیره و سرشت بعضی ها هست و نمی توانند از دستش بگریزند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرسنگی فرمانده غداری است كه بیدادگری آن ، دمی ما را آسوده نمی گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان نه تنها حیوانی است كه آلت دفاعیه او از سایر حیوانات كمتر است بلكه راه زندگانی را هم نمی داند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نتیجه گوشت خواری است كه نژاد انسان فاسد شده ، پاكیزگی و سادگی نخستین خود را از دست می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خودش از مرگ می ترسد ، ولی سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حیوانی بی جهت ذات و شریر نیست ، و نمی شود مگر از ناچاری ، در صورتی كه انسان درنده ترین حیوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تو فرستاده سوگواری نیستی ، تو درمان دلهای پژمرده هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیوانات بر ما برتری دارند زیرا كه انسان محتاج وجود آنهاست در صورتیكه آنها احتیاجی به ما ندارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل و برهانی كه انسان می آورد ، همیشه به نفع خودش تمام می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان مسلط است و استیلای خود سوء استفاده كرده و در همه جا خود را یك نماینده مشئوم می دهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شبیه یك آتشكده است كه باید مرتب مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گمان می كنم آزادم ولی جلو سرنوشت خودم نمی توانم كمترین ایستادگی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت است كه مرا به این سو و آن سو می كشاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا چنین است كه هست ، حقیقت از آن چیزی است كه قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نیامده است .