0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید عیب نیست ، دزدیدن و چاپیدن عیب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، نوشداروی ماتمزدگی و ناامیدی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر چیزی جز درك و ضبط نیروهای كهن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر روح ، اراده و فكر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنر است كه با حقیقت رابطه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم معمولی خدا را نمی بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ سفر یك جور مردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و مرگ با هم آمیخته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رفت ! این لغت رفتن چقدر سخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار من به دست سرنوشت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل نمی شود هر كه پول دارد هوش هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن بی سر و صدا جزء حقوق اساسی افراد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود همه آرزویش می كردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنازع بقا راست است ، انسان تنازع فنا می نماید .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید عیب نیست ، دزدیدن و چاپیدن عیب است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ، نوشداروی ماتمزدگی و ناامیدی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنر چیزی جز درك و ضبط نیروهای كهن نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوهر روح ، اراده و فكر است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها هنر است كه با حقیقت رابطه دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم معمولی خدا را نمی بینند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهنگ سفر یك جور مردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق و مرگ با هم آمیخته است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رفت ! این لغت رفتن چقدر سخت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار من به دست سرنوشت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل نمی شود هر كه پول دارد هوش هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن بی سر و صدا جزء حقوق اساسی افراد است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرگ نبود همه آرزویش می كردند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنازع بقا راست است ، انسان تنازع فنا می نماید .