0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب داستان آفرینش بسیار پر محتواست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم كه ناممكن است باید خاموش شد! ناممكن است باید افكار خودم را برای خودم نگه دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی وسیله خوبی برای خیانت است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مرگ میترسند من از زندگی سمج خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش هیچ كس نفهمید ناخوشی من از چیست. همه گول خوردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با خونسردی و بی اعتنایی صورتك هر كسی را به خودش ظاهر می سازد ، گویا هر كس چندین صورت با خودش دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیز هایی كه در انسان مخفی است ، فقط در تاریكی است كه به انسان جلوه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه هنوز ذائقه اش خراب و فاسد نشده ، گوشت را با تنفر دور می كند و هنگامیكه فرصت را غنیمت می شمرد ، میوه را می دزدد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آن چیزی است كه توانسته ضعیف و شكنده بماند و زرنگی لازم برای انطباق و بقا را نداشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از غم و اندوه زندگانی كاسته ، بار سنگین آن را از دوش بر می داری ! ای مرگ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرگ است كه عشق كامل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جملات براق و تو خالی منورالفكرها چندشم میشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل ترین كار ها اینه كه كسی بتونه حقیقتو همونطوریكه هس بگه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط با سایه خودم خوب می توانم حرف بزنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ تنها چیزی است كه از من دلجویی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ساده تر زندگانی بنماییم ، بیشتر جلو ناخوشی ها و میكروب ، مقاومت خواهیم كرد .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كتاب داستان آفرینش بسیار پر محتواست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم كه ناممكن است باید خاموش شد! ناممكن است باید افكار خودم را برای خودم نگه دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی وسیله خوبی برای خیانت است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مرگ میترسند من از زندگی سمج خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرش هیچ كس نفهمید ناخوشی من از چیست. همه گول خوردند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی با خونسردی و بی اعتنایی صورتك هر كسی را به خودش ظاهر می سازد ، گویا هر كس چندین صورت با خودش دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون چیز هایی كه در انسان مخفی است ، فقط در تاریكی است كه به انسان جلوه می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه كه هنوز ذائقه اش خراب و فاسد نشده ، گوشت را با تنفر دور می كند و هنگامیكه فرصت را غنیمت می شمرد ، میوه را می دزدد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت آن چیزی است كه توانسته ضعیف و شكنده بماند و زرنگی لازم برای انطباق و بقا را نداشته باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از غم و اندوه زندگانی كاسته ، بار سنگین آن را از دوش بر می داری ! ای مرگ .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مرگ است كه عشق كامل می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از جملات براق و تو خالی منورالفكرها چندشم میشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشكل ترین كار ها اینه كه كسی بتونه حقیقتو همونطوریكه هس بگه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط با سایه خودم خوب می توانم حرف بزنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ تنها چیزی است كه از من دلجویی می كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ساده تر زندگانی بنماییم ، بیشتر جلو ناخوشی ها و میكروب ، مقاومت خواهیم كرد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران