0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی پول نمی شود میزانی برای عشق قایل شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هایی كه ما هنوز زبان مردم را نمی فهمیم اگر گاهی در میان بازی مكث می كنیم برای این است كه صدای مرگ را بشنویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تنها تویی كه زندگی جاوید داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط می ترسم ��ه فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم پس می رود . از چشم هایم اشك می ریزد . دهانم بد مزه است .سرم گیج می خورد .قلبم گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی ، این انعكاس سایهء روح كه در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می كند كسی پی خواهد برد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر قضاوت آن ها درباره ی من سخت بوده باشد... نمی دانند كه من خودم را بیشتر سخت تر قضاوت كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دور عقرب آتش روشن كنند خودش را نیش میزند آیا دور من آتش نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم از دنیای آنها به شمارمی آیم ، منم از آنها هستم ، منم یك زنده به گور هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از 20 سالگی شروع به جان كندن میكنند در صورتیكه بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه سوزی كه روغنش تمام بشود خاموش می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی آنقدر كم تفریح است كه دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه ای بتراشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشتناك ترین عمل انحطاط یك جامعه خرافات و نادانی مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر نه زندگانی می كنم ونه خواب هستم ،نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید ،من با مرگ آشنا و مانوس شدم . یگانه دوست من است ،تنها چیزی كه از من دلجویی می كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روی پول نمی شود میزانی برای عشق قایل شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هایی كه ما هنوز زبان مردم را نمی فهمیم اگر گاهی در میان بازی مكث می كنیم برای این است كه صدای مرگ را بشنویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور مرگ همه موهومات را نیست و نابود می كند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مرگ تنها تویی كه زندگی جاوید داری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط می ترسم كه فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم پس می رود . از چشم هایم اشك می ریزد . دهانم بد مزه است .سرم گیج می خورد .قلبم گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماوراء طبیعی ، این انعكاس سایهء روح كه در حالت اغماء و برزخ بین خواب و بیداری جلوه می كند كسی پی خواهد برد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش همه ی زندگی انسان در خواب می گذشت یك خواب واقعی نه خواب كه اسمش خوابه و همه چیز بیداری است و هوشیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر قضاوت آن ها درباره ی من سخت بوده باشد... نمی دانند كه من خودم را بیشتر سخت تر قضاوت كرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دور عقرب آتش روشن كنند خودش را نیش میزند آیا دور من آتش نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منم از دنیای آنها به شمارمی آیم ، منم از آنها هستم ، منم یك زنده به گور هستم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسانی هستند كه از 20 سالگی شروع به جان كندن میكنند در صورتیكه بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه سوزی كه روغنش تمام بشود خاموش می شوند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت میكند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی آنقدر كم تفریح است كه دیگر لازم نیست بیاییم برای خودمان بدبختی های تازه ای بتراشی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وحشتناك ترین عمل انحطاط یك جامعه خرافات و نادانی مردم است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا دیگر نه زندگانی می كنم ونه خواب هستم ،نه از چیزی خوشم می آید و نه بدم می آید ،من با مرگ آشنا و مانوس شدم . یگانه دوست من است ،تنها چیزی كه از من دلجویی می كند.