0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمانی كه همه روابط خودم را با دیگران بریده ام ، می خواهم خودم را بهتر بشناسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ممكن است باید افكار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفته ام كه بنویسم ، فقط برای اینست كه خوم را به سایه ام معرفی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است كه دروغ نمی گوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرگبار همان عرصه ای است كه در آن بازی بر سر آزادی ، بر سر خصومت آدمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار ، احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده ، گمان می كنند به خوشبختی خواهند رسید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به نحوی با حیوانات رفتار می كند كه زندگی بر آنها دشوار تر از مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه فقط یك راه فرار برای آرزوهای ناكام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می شود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیست. از پوشیدگان  "شرف " فروش بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرگبار همان عرصه ای است كه در آن بازی بر سر آزادی ، بر سر خصومت آدمی است .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمانی كه همه روابط خودم را با دیگران بریده ام ، می خواهم خودم را بهتر بشناسم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا ممكن است باید افكار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفته ام كه بنویسم ، فقط برای اینست كه خوم را به سایه ام معرفی كنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها مرگ است كه دروغ نمی گوید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرگبار همان عرصه ای است كه در آن بازی بر سر آزادی ، بر سر خصومت آدمی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان شهری را وداع می كند مقداری از یادگار ، احساسات و كمی از هستی خودش را در آنجا می گذارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها زندگانی را پیوسته دشوار نموده ، گمان می كنند به خوشبختی خواهند رسید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به نحوی با حیوانات رفتار می كند كه زندگی بر آنها دشوار تر از مرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه فقط یك راه فرار برای آرزوهای ناكام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می شود كرد ؟ سرنوشت پر زورتر از من است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم هرچه بكارند همان را درو خواهند كرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس مطابق افكار خودش دیگری را قضاوت می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از برهنگان تن فروش بیزار نیست. از پوشیدگان  "شرف " فروش بیزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزد بهترین و قشنگ ترین و باهوش ترین انسان همیشه نقص دیده می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرگبار همان عرصه ای است كه در آن بازی بر سر آزادی ، بر سر خصومت آدمی است .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران