0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت‌هایی که نصیب بشر شده عموما در سایه تحمل و بردباری بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا همه برادر نیستیم؟ نوع بشر باید خود را برادر همدیگر بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادنِ امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ فلک، قایق­هایی را به حرکت در می­آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند؛ مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می­یابد. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک­های پیری از راه برسند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمات نایاب شوند، به­ندرت بیهوده مصرف می­شوند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می­داند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به  لب­هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده­اند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد. ویلیام شکسپیر

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت‌هایی که نصیب بشر شده عموما در سایه تحمل و بردباری بوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا همه برادر نیستیم؟ نوع بشر باید خود را برادر همدیگر بدانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادنِ امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ فلک، قایق­هایی را به حرکت در می­آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسو قبل از مرگش بارها می­میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می­چشد.ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند؛ مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می­یابد. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک­های پیری از راه برسند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمات نایاب شوند، به­ندرت بیهوده مصرف می­شوند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می­داند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به  لب­هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده­اند. ویلیام شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد. ویلیام شکسپیر