0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید! .شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد . ارد بزرگ

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس شكسپير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما از جنس رویاهایمان هستیم. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود. ویلیام شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصی که به هیچکس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید! .شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه عشق بورز، به تعداد کمی اعتماد کن، و به هیچکس بدی نکن. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمدن زندگی نیست ، زندگی ساز است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سربر گریبان فرو بر، از دل خویش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم . شکسپیر 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ماهی های بزرگتری از آب می گیرد . ارد بزرگ