0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.