0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروی خشم، خاموشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داروی خشم، خاموشی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.