0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه باش كه می خواه�� به نظر برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران