0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید.