0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط