0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیک ترین چیزها مرگ و دورترین چیزها آرزوهاست. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جامعه فرزانگی و سعادت می یابد که خو اندن، کار روزانه اش می باشد. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند ، بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند.سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوسهاست . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتقام دلیل سبکی عقل و پستی روح است . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم هر که بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من جز یک چیز نمی دانم و آن این است که هیچ چیز نمی دانم . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان زیست کنند نه آن که دوستان از او هراسان باشند . سقراط 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود . سقراط 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران