0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زكريا رازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازی علت پیروی مردم از ادیان و اطاعت از پیشوایان دینی را ناشی از«جهل»، «ترس» و «عادت» میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین نماینده جهان بینی و تفکری است که از نادانی آغاز میگردد و به تاریک اندیشی منتهی می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند،دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زكريا رازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند. زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سطول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند، دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند . زکریای رازی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازی علت پیروی مردم از ادیان و اطاعت از پیشوایان دینی را ناشی از«جهل»، «ترس» و «عادت» میداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین نماینده جهان بینی و تفکری است که از نادانی آغاز میگردد و به تاریک اندیشی منتهی می شود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند،دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود : نادانی پزشک ، یا نافرمانی بیمار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همه مي توانستند از استعدادهاي خود درست بهره بگيرند، دنيا همان بهشت موعود مي شد كه همه مي خواهند.