0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقي باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهرباني مهر بورز، با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق عاشقي باش و دوست داشتن را دوست بدار، از تنفر متنفر باش و به مهرباني مهر بورز، با آشتي آشتي کن و از جدايي جدا باش .