0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی می��ند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

تع��اد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .