0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه جهان یکی است و آن راستیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر نمی اندیشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیل شادی کسی باش نه قسمتی از آنو همیشه قسمتی از غم دیگران باش نه دلیل آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بي نهايت است و لامكان و بي زمان اما به قدر فهم تو كوچك .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار ��سان در آن نباشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگری مخواه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران