0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود برای خود، زن انتخاب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس را تمسخر مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از جواب دادن فکر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود برای خود، زن انتخاب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام ��س

:

ارسال پیامک

:

هیچکس را تمسخر مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از جواب دادن فکر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر