0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود برای خود، زن انتخاب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس را تمسخر مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از جواب دادن فکر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستگو باش تا استقامت داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حدی که می توانی، از مال خود داد و دهش نما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به شرر و دشمنی کسی راضی مشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود برای خود، زن انتخاب کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نه به راست و نه به دروغ قسم مخور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس را تمسخر مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از جواب دادن فکر کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران