0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه. زرتشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز . (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه را گذشته است فراموش کن وبدان چه نرسیده است رنج واندوه مخور.  (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالاک باش تا هوشیار باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز ترشرو و بدخو مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه. زرتشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز . (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه را گذشته است فراموش کن وبدان چه نرسیده است رنج واندوه مخور.  (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالاک باش تا هوشیار باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز ترشرو و بدخو مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران