0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه. زرتشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز . (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه را گذشته است فراموش کن وبدان چه نرسیده است رنج واندوه مخور.  (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالاک باش تا هوشیار باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز ترشرو و بدخو مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس زرتشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیکی و سود خویش را در زیان دیگران مخواه. زرتشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه با زندگی می سازد ، می بازد ، با زندگی نساز ، زندگی را بساز . (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه را گذشته است فراموش کن وبدان چه نرسیده است رنج واندوه مخور.  (زرتشت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چالاک باش تا هوشیار باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورو و سخن چین مباش و نزدیک دروغگو منشین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز ترشرو و بدخو مباش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی