0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلماً می توان خود را كنار كشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر كاری كه دوست داری تغییر كند، می توانی آن كار را رها كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. كجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات كجاست؟ به كجا می روی؟ چه كار می كنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین كه پاسخها تغییر می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، پی بردن به آن چیزی است كه از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است كه می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است كه خودِ آنها به همان حد خوبی كه تو می دانی، می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه فرار از مسئولیت این است كه بگویی، من مسئولیت هایی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی به نام یك مشكل وجود ندارد كه در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آینده های امكان پذیر روی نگردان، مگر آنكه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری كه باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت كه تو را در طی هزار سال بشناسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كن؛ هرگز از این موضوع كه در مورد آنچه می كنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمعیت به اندازه ی كافی كشیده ام، حتی زمانی كه شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به تنها بودن عادت می كند، اما تنها برای یك روز آن را می شكند و سپس دوباره به آن عادت می كند، دوباره از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ای كه خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلكه احترام و شادمانی است كه نسبت به زندگی یكدیگر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی كه نخواهی نمی توانند تو را لمس كنند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلماً می توان خود را كنار كشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر كاری كه دوست داری تغییر كند، می توانی آن كار را رها كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. كجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات كجاست؟ به كجا می روی؟ چه كار می كنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین كه پاسخها تغییر می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، پی بردن به آن چیزی است كه از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است كه می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است كه خودِ آنها به همان حد خوبی كه تو می دانی، می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه فرار از مسئولیت این است كه بگویی، من مسئولیت هایی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می كنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیزی به نام یك مشكل وجود ندارد كه در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آینده های امكان پذیر روی نگردان، مگر آنكه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مختاری كه باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت كه تو را در طی هزار سال بشناسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی كن؛ هرگز از این موضوع كه در مورد آنچه می كنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمعیت به اندازه ی كافی كشیده ام، حتی زمانی كه شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان به تنها بودن عادت می كند، اما تنها برای یك روز آن را می شكند و سپس دوباره به آن عادت می كند، دوباره از نو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را كه شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حلقه ای كه خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلكه احترام و شادمانی است كه نسبت به زندگی یكدیگر دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی كه نخواهی نمی توانند تو را لمس كنند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران