0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترک مردمان و گوشه نشینی است که خود، گزینشی هراس آور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان که در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه کرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداحافظی کردن نترسید؛ یک خداحافظی، پیش از آنکه بتوانید دوباره یکدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره، پس از دقایق دوره های زندگی، مسلماً برای کسانی است که دوست هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون هر یک از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم که آنها را در سلطه داریم نه دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه که یک استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند که نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یک سگ هار در یک چراگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم باور کنم که در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من یک زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آموزه ی مهم این است که در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر کنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم که چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی را که شادمانه به پایان می رسانی، به طور رایج، افراد ناآگاه درک نمی کنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلماً می توان خود را کنار کشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر کاری که دوست داری تغییر کند، می توانی آن کار را رها کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. کجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات کجاست؟ به کجا می روی؟ چه کار می کنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین که پاسخها تغییر می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، پی بردن به آن چیزی است که از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است که می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است که خودِ آنها به همان حد خوبی که تو می دانی، می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی، من مسئولیت هایی دارم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ریچارد باخ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترک مردمان و گوشه نشینی است که خود، گزینشی هراس آور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان که در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه کرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداحافظی کردن نترسید؛ یک خداحافظی، پیش از آنکه بتوانید دوباره یکدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره، پس از دقایق دوره های زندگی، مسلماً برای کسانی است که دوست هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در درون هر یک از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم که آنها را در سلطه داریم نه دیگران.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه که یک استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند که نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یک سگ هار در یک چراگاه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم باور کنم که در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی من یک زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آموزه ی مهم این است که در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر کنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم که چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهی را که شادمانه به پایان می رسانی، به طور رایج، افراد ناآگاه درک نمی کنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلماً می توان خود را کنار کشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر کاری که دوست داری تغییر کند، می توانی آن کار را رها کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. کجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات کجاست؟ به کجا می روی؟ چه کار می کنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین که پاسخها تغییر می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش، پی بردن به آن چیزی است که از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است که می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است که خودِ آنها به همان حد خوبی که تو می دانی، می دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی، من مسئولیت هایی دارم.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران