0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به نجوای جهان گوش کن با تو عشق می ورزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زیبا خود را درعشق بیاب نه در چابلوسی آینه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو قطره بزرگ شبنمی زیر برگ نیلوفر و من قطره ئی خرد روی آن!" این را شبنم به دریاچه گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی در این جهان زندگی میکنیم که دوستش بداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد، نان روزانه آدمي است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را بر پرتگاه منشان چرا که بلند است آن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به نجوای جهان گوش کن با تو عشق می ورزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زیبا خود را درعشق بیاب نه در چابلوسی آینه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو قطره بزرگ شبنمی زیر برگ نیلوفر و من قطره ئی خرد روی آن!" این را شبنم به دریاچه گفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی در این جهان زندگی میکنیم که دوستش بداریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميد، نان روزانه آدمي است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را بر پرتگاه منشان چرا که بلند است آن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است.