0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که می‌خواهد نیکوکاری کند، بر در می‌کوبد و آن که عشق می‌ورزد، در را باز خواهد دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌توانید فقط با خیره شدن به آب، از دریا بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کنی که اگرآفتاب را از دست داده ای، ستارگان را نیز از دست بخواهی داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگ مکن که گل ها را جمع کنی و آنها را با خود ببری بلکه راه خود گرفته برو زیرا گل ها در سراسر راه تو خود را شکوفا نگه می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود فرا راه خویش سنگ می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی ثروتی است که از فزونی عشق می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزه کوچک گام های تو کوتاه ست، اما زمین زیر پای توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زندگی بخشیدن و اما با بخشیدنش آن را می یابیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آبشارمی خواند: چون رها شوم ، ترانه ام را خواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نمی توانم بهترین را بر گزینم، بهترین است که مرا بر می گزیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آواز جاودان چنین می خواند: "هرگز از لحظه ها بیم مدار"

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس رابیندرانات تاگور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگور 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که می‌خواهد نیکوکاری کند، بر در می‌کوبد و آن که عشق می‌ورزد، در را باز خواهد دید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی‌توانید فقط با خیره شدن به آب، از دریا بگذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کنی که اگرآفتاب را از دست داده ای، ستارگان را نیز از دست بخواهی داد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگ مکن که گل ها را جمع کنی و آنها را با خود ببری بلکه راه خود گرفته برو زیرا گل ها در سراسر راه تو خود را شکوفا نگه می دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان خود فرا راه خویش سنگ می اندازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکدامنی ثروتی است که از فزونی عشق می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای سبزه کوچک گام های تو کوتاه ست، اما زمین زیر پای توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را زندگی بخشیدن و اما با بخشیدنش آن را می یابیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آبشارمی خواند: چون رها شوم ، ترانه ام را خواهم یافت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نمی توانم بهترین را بر گزینم، بهترین است که مرا بر می گزیند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 آواز جاودان چنین می خواند: "هرگز از لحظه ها بیم مدار"