0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را هرآن طور که هستند بپذیر. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . . (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است.((ديل كارنگي))

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار مادر مهارت هاست . دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده رافاسد می کند. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را هرآن طور که هستند بپذیر. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عفو کردن خطا، انتقام ملایمی است. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می‌بینی کسی به روی تو لبند نمی‌زند علت را در لبان فرو بسته ی خود جستجو کن. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را از بین می برد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی وحیات یعنی همان دقایقو ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بی رحمی انتظار گذشتن آنرا داشته ایم. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور تامین مسرت باطن خودمان باشد . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از امروز استفاده کن و امروز را از دست مده. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چاپلوسی هم گوینده و هم شنونده را فاسد می کند. دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جلب علاقه، باید اظهار علاقه مندی کرد .دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر خوب معمار و آفریننده است . دیل کارنگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد. دیل کارنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نود و نه درصد ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . . (دیل کارنگی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي راه يافتن به دل هر كس بايد از چيزي سخن گفت كه نزد او عزيزتر است.((ديل كارنگي))