0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه اینکه احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند و حکم شرع مقدس هم همین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل در پایه و اساس تمام عقاید قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق اصول عقائد اسلامی عقل تنها وسیله­ایست که ما را به یگانه­پرستی هدایت می­کند و تنها عقل است که کلید و راهگشای دین و حقوق اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنها ملت است که می­تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت­هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده­اند سال­ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده­اند تا به مقصود خود نائل شده­اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران اگر خواسته باشد که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و موقعیتی را که شایسته او و گذشته پرافتخار اوست بار دیگر احراز کند باید از محرومیت و مشکلات نگریزد و از فداکاری و جانبازی نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مجلس نماینده م��دم و پشتیبان دولت و حافظ هر دولتی در مقابل تقاضا­ها و احیاناً فشارهای خارجی است و به همین جهت هیچ دولتی مستغنی از وجود مجلس نیست... مشروطیت بدون مجلس تحقق پذیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کسی که پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمل شده هیچ لذتی را نمی­تواند با حفظ آزادی عقیده وبیان برابر کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از انتقادات بجا و اصولی یاران موافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز نمی­رنجم و در حساب مملکت احساسات شخصی را مداخله نمی­دهم بلکه نصایح و انتقادات ایشان را به منزلۀ چراغ راهنمای خود می­شمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد ملی شدن نفت:"[ملی شدن نفت] این مساله آنطور که می­خواهند وانمود کنند زائیدۀ حوادث تصادفی و اتفاقی نیست بلکه معرف ارادۀ یک ملتی است که می­خواهد به این وسیله استقلال خود را حفظ کرده باشد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردم ایران و مبارزات آنها:"تاریخ دیده­ایم [ملت ایران]هروقت پیمانه صبرش لبریز شود و به اصطلاح کارد به استخوان برسد با یک جنبش مردانه قید اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نابرده رنج گنج میسر نمی­شود. تاریخ نشان نداده است که ملتی بدون تحمل شدائد در تامین آزادی و استقلال خود توفیق حاصل کند."

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر مصدق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مملکتی که رجال ندارد هیچ چیز ندارد مخالفت من با دیکتاتوری این بود که از خصائص دیکتاتوری یکی اینست که مملکت فاقد رجال و دیکتاتور رجل منحصر به فرد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقیده ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه اینکه احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند و حکم شرع مقدس هم همین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل در پایه و اساس تمام عقاید قرار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبق اصول عقائد اسلامی عقل تنها وسیله­ایست که ما را به یگانه­پرستی هدایت می­کند و تنها عقل است که کلید و راهگشای دین و حقوق اسلامی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کشورهای دموکراسی و مشروطه هیچ قانونی بالاتر از ارادۀ ملت نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنها ملت است که می­تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار نظر کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت­هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقلال خود وارد پیکار شده­اند سال­ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده­اند تا به مقصود خود نائل شده­اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"اگر زندگی توام با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش نخواهد داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت ایران اگر خواسته باشد که در ردیف سایر ملل بزرگ جهان مقام و موقعیتی را که شایسته او و گذشته پرافتخار اوست بار دیگر احراز کند باید از محرومیت و مشکلات نگریزد و از فداکاری و جانبازی نترسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مجلس نماینده مردم و پشتیبان دولت و حافظ هر دولتی در مقابل تقاضا­ها و احیاناً فشارهای خارجی است و به همین جهت هیچ دولتی مستغنی از وجود مجلس نیست... مشروطیت بدون مجلس تحقق پذیر نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کسی که پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرده و زندان و تبعید سالیان دراز را در این راه متحمل شده هیچ لذتی را نمی­تواند با حفظ آزادی عقیده وبیان برابر کند."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"من از انتقادات بجا و اصولی یاران موافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز نمی­رنجم و در حساب مملکت احساسات شخصی را مداخله نمی­دهم بلکه نصایح و انتقادات ایشان را به منزلۀ چراغ راهنمای خود می­شمارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد ملی شدن نفت:"[ملی شدن نفت] این مساله آنطور که می­خواهند وانمود کنند زائیدۀ حوادث تصادفی و اتفاقی نیست بلکه معرف ارادۀ یک ملتی است که می­خواهد به این وسیله استقلال خود را حفظ کرده باشد."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مورد مردم ایران و مبارزات آنها:"تاریخ دیده­ایم [ملت ایران]هروقت پیمانه صبرش لبریز شود و به اصطلاح کارد به استخوان برسد با یک جنبش مردانه قید اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نابرده رنج گنج میسر نمی­شود. تاریخ نشان نداده است که ملتی بدون تحمل شدائد در تامین آزادی و استقلال خود توفیق حاصل کند."