0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است