0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است،هرچه توان کمتر باشد ادعا بیشتر و هرچه توان بیشتر باشد ادعا کمتر است... دکتر حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند ، خانه اش خراب می شود و هر کس بخواهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم ، ولی ملایم ، عادل باشیم ، ولی با گذشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت ، ارزش نهادن به علم و تحقیق ، احترام به معلمین ، اساتید ، دانش آموزان و دانشجویان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی را به شیوش می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید ( از غرب )، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنر، با احساسات آدمی بازی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عشق زندگی را به شیوش می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنر، چاشنی زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دکتر محمود حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است،هرچه توان کمتر باشد ادعا بیشتر و هرچه توان بیشتر باشد ادعا کمتر است... دکتر حسابی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه انسان ، وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ، یعنی پژوهش و فهمیدن چیزی جدید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند ، خانه اش خراب می شود و هر کس بخ��اهد خانه اش را آباد کند باید در ویرانی مملکتش بکوشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فعال باشیم ، ولی ملایم ، عادل باشیم ، ولی با گذشت .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه پیشرفت ، ارزش نهادن به علم و تحقیق ، احترام به معلمین ، اساتید ، دانش آموزان و دانشجویان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زندگی را به شیوش می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقلید ( از غرب )، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنر، با احساسات آدمی بازی می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 عشق زندگی را به شیوش می آورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنر، چاشنی زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند