0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست در برابر صداقت دیگران خیانت و صداقت در برابر سیاست دیگران حماقت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ ٫ غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن . لذتها را به بندگان حقیرت ببخش و درد های عظیم را به جانم ریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان زاییده ای ایدوئولوژی ارزش دارد ، نه ایمان ارثی یا تقلیدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نالیدن بیزارم. سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش، تنها می توانند مرا به سکوت وادارند. نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بد است…  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر وحشی ترین تازیانه ها ، سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید بشکند. در برابر هیچ دردی،لب مرد به شکوه نباید آلوده گردد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوروز تجدید خاطره بزرگی است: خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … در برابر آن چه انسان ماندن را به تباهی می کشد ، مرا با " نداشتن " و " نخواستن "رویین تن کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک نوع عشق ورزیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می گویند امام زمان خودش می آید و همه چیز را درست می کند و ما کاری به این کارها نداریم"بینش یهودی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن میماند! … یکبار که لکه دار شود ، دیگر قابل جبران نخواهد بود! … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید.هرچند حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد ,اما کوری را هرگز بخاطر آرامشش تجربه مکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان دیگران ، دغدغه داشتن و برای کسب آن تلاش کردن ، در نخستین قدم ، دغدغه نان را در خویش کشتن و نان خویش را از دست نهادن است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند. 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاست در برابر صداقت دیگران خیانت و صداقت در برابر سیاست دیگران حماقت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ ٫ غم های ارجمند و حیرت های عظیم را به روحم عطا کن . لذتها را به بندگان حقیرت ببخش و درد های عظیم را به جانم ریز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان زاییده ای ایدوئولوژی ارزش دارد ، نه ایمان ارثی یا تقلیدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از نالیدن بیزارم. سنگین ترین دردها و خشن ترین ضربه های آفرینش، تنها می توانند مرا به سکوت وادارند. نالیدن، زاریدن، گله کردن، شکایت، بد است…  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برابر وحشی ترین تازیانه ها ، سکوت مردانه و غرور آمیز مرد نباید بشکند. در برابر هیچ دردی،لب مرد به شکوه نباید آلوده گردد. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید ، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نوروز تجدید خاطره بزرگی است: خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … در برابر آن چه انسان ماندن را به تباهی می کشد ، مرا با " نداشتن " و " نخواستن "رویین تن کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دردها دوست را خبر نکردن خود یک نوع عشق ورزیدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه می گویند امام زمان خودش می آید و همه چیز را درست می کند و ما کاری به این کارها نداریم"بینش یهودی" است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شرافتِ مرد ، به بکارتِ زن میماند! … یکبار که لکه دار شود ، دیگر قابل جبران نخواهد بود! … 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید.هرچند حاصل آن جز رنج و پریشانی نباشد ,اما کوری را هرگز بخاطر آرامشش تجربه مکن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نان دیگران ، دغدغه داشتن و برای کسب آن تلاش کردن ، در نخستین قدم ، دغدغه نان را در خویش کشتن و نان خویش را از دست نهادن است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا از بچگی به من آموختند همه را دوست بدارم حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می دارم می گویند: فراموشش کن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای مثل قرص جوشانند؛ در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمترند.