0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد، اما… زندگی به من آموخت، برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تاشیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشایدهر چند معنایش جز رنج و پریشانی نباشد؛اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، من هرگز نمی نالم؛ قرنها نالیدن بس است؛ می خواهم فریاد کنم؛ اگر نتوانستم ، سکوت می کنم؛ خاموش مردن بهتر از نالیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داستان خلقت است که مسئولیت معنا پیدا می کند و اینکه عشق و عقل هر دو باید دست اندر کار باشند تا آدم بیدار شود و به بینایی برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه گم شدن از گمراه شدن بد تر است.دکتر علی شریعتی آگاهی "نعمتی است که خدا به هرکس داده کاش نگیرد و به هر کس نداده کاش ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناختن هر مذهب باید خدایش را، کتابش را و پیغمبرش را و بهترین دست پرورده هایش را دید و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه‌های گوارا و معطر تاریخ، انسان‌هایی هستند که سعادت را به خاطر صعود به قله عظمت به اعماق دره پرت کرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ و عشق … آدم با غرور میتازد … با دروغ می بازد و با عشق میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش‌گر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشه‌ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبه ایمان خویش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هم همچون زیستن بهانه‌ای می‌خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاهد عصر خود و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هر جا که می‌خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت اگر به خشم آمدی سکوت کن.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دكتر شريعتي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی جاده ای است که هرچه پیش می روند ، خطرناک تر می گردد 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس دنیا را آن چنان که هست نمی بیند، بلکه هر کس دنیا را آن چنان که خودش هست می بیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد، اما… زندگی به من آموخت، برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار تاشیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشایدهر چند معنایش جز رنج و پریشانی نباشد؛اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه، من هرگز نمی نالم؛ قرنها نالیدن بس است؛ می خواهم فریاد کنم؛ اگر نتوانستم ، سکوت می کنم؛ خاموش مردن بهتر از نالیدن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در داستان خلقت است که مسئولیت معنا پیدا می کند و اینکه عشق و عقل هر دو باید دست اندر کار باشند تا آدم بیدار شود و به بینایی برسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه گم شدن از گمراه شدن بد تر است.دکتر علی شریعتی آگاهی "نعمتی است که خدا به هرکس داده کاش نگیرد و به هر کس نداده کاش ندهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای شناختن هر مذهب باید خدایش را، کتابش را و پیغمبرش را و بهترین دست پرورده هایش را دید و شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میوه‌های گوارا و معطر تاریخ، انسان‌هایی هستند که سعادت را به خاطر صعود به قله عظمت به اعماق دره پرت کرده‌اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سه چیز تکیه نکن ، غرور ، دروغ و عشق … آدم با غرور میتازد … با دروغ می بازد و با عشق میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که راه را غلط رفته، اگر درست راه برود، زودتر ممکن است راه درست را بیابد تا آنکه در راه درست، غلط راه می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستایش‌گر معلمی هستم که چگونه اندیشیدن را به من بیاموزد، نه چگونگی اندیشه‌ها را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابراهیم‌وار زندگی کن و در عصر خویش معمار کعبه ایمان خویش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردن هم همچون زیستن بهانه‌ای می‌خواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شاهد عصر خود و شهید حق و باطل جامعه‌ات نیستی، هر جا که می‌خواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی، چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوت اگر به خشم آمدی سکوت کن.