0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زمين مهربان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با زمين مهربان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.