0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست . اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. دالای لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم ، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانی» دست کم دیگران را آزار ندهیم. دالائی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت. دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خويش ، از سرت استفاده کن  براي اداره کردن ديگران ، از قلبت (دالايي لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى اداره كردن خويش از سرت استفاده كن و براى اداره كردن ديگران از قلبت (دالايى لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس دالای لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز تاریخ است . فردا راز است . امروز یک هدیه است . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه اوست . اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد ، این اشتباه توست . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای . دالای لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام . دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای. دالای لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنبم ، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانی» دست کم دیگران را آزار ندهیم. دالائی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اداره کردن خویش ، از سرت استفاده کن . برای اداره کردن دیگران ، از قلبت. دالایی لاما 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اداره کردن خويش ، از سرت استفاده کن  براي اداره کردن ديگران ، از قلبت (دالايي لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براى اداره كردن خويش از سرت استفاده كن و براى اداره كردن ديگران از قلبت (دالايى لاما)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کجا که هستی ، هر کجا خودت را یافتی ، از هر آنچه که داری لذت ببر ، به تمامی لذت ببر . هر جا که هستی و از هر چه که در دسترس است ، احساس سپاس و نیایش داشته باش . دالایی لاما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران