0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس داستایوسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت ترکیبی است از گریه ها و خنده ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش بیمناک ترین بلای جان آدمی است… رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر زمین از بالا به پایین، آکنده از اشک بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها موجود زنده ای است که نمی‌خواهد آن چه را که هست بپذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدایی وجود نداشته باشد، آن‌وقت هرکاری مجاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد و از گردآوری صدها نکته سؤظن هیچ‌گاه دلیل قاطعی به دست نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر از افراد بشری متنفر می‌شدم، عشقم به بشریت فزون‌تر می‌شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حقیقت ترکیبی است از گریه ها و خنده ها.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس داستایوسکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. داستایوفسکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت ترکیبی است از گریه ها و خنده ها.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانش بیمناک ترین بلای جان آدمی است… رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراسر زمین از بالا به پایین، آکنده از اشک بشر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ کنند، ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها موجود زنده ای است که نمی‌خواهد آن چه را که هست بپذیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خدایی وجود نداشته باشد، آن‌وقت هرکاری مجاز است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد و از گردآوری صدها نکته سؤظن هیچ‌گاه دلیل قاطعی به دست نمی‌آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بیشتر از افراد بشری متنفر می‌شدم، عشقم به بشریت فزون‌تر می‌شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 انسان موجودی است که به همه چیز عادت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حقیقت ترکیبی است از گریه ها و خنده ها.