0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا،عشق و یاری به فقر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد.تو باید خود این ثروت را کسب کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی،اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا  را برای دیگران قابل لمس می سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کنارم هستی ای حضور تابناک! و من آسوده ام،آرامم و خاموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا بی کران است و زورق من کوچک،  خدایا! به "تو" توکل میکنم که همه کس را حمایت می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغها بسیارند،لیک نور یکی است نور به یک چراغ متعلق است نور از آن یگانه عظیم و پنهان بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او اعتماد کن ، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند به او اعتماد کن ، وقتی که نیرویت کم است به او اعتماد کن ، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی  اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باشید ،آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس ، سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر میشود و قدرت اراده انسان را فلج می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس فرزند بی ایمانی است.آن کسی که در ترس زندگی می کند،به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد.حتی اگر پیوسته نام خدا را به زبان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هیچ عیبی ندارد ،عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه در اطراف ما حلقه ای از ظلمت حاکم است،اما ظلمت تا ابد باقی نمی ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مانند آتشی است که در درون میسوزد و تمام شادیها را از ما دور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، تطهیر می کند. سکوت ، شفابخش است و نیرو می دهد. سکوت رازها را می گشاید و شما را با خودتان روبه رو می کند. به راستی شما کیستید؟

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جی پی واسوانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از مهمترین گام های رسیدن به خدا،عشق و یاری به فقر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادی را هیچ پیامبر و قدیسی نمیتواند به تو ارزانی دارد.تو باید خود این ثروت را کسب کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رنجی در خدمت تکامل است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین لحظات زندگی،اوقاتی است که احساس می کنیم عشق را به دیگران منتقل می کنیم و پیام و حضور خدا  را برای دیگران قابل لمس می سازیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب باشید انچه می بخشید چون رازی در قلبتان پنهان بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کنارم هستی ای حضور تابناک! و من آسوده ام،آرامم و خاموش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا بی کران است و زورق من کوچک،  خدایا! به "تو" توکل میکنم که همه کس را حمایت می کنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغها بسیارند،لیک نور یکی است نور به یک چراغ متعلق است نور از آن یگانه عظیم و پنهان بر می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او اعتماد کن ، وقتی تردیدهای تیره به تو هجوم می آورند به او اعتماد کن ، وقتی که نیرویت کم است به او اعتماد کن ، زیرا وقتی به سادگی به او اعتماد کنی  اعتمادت سخت ترین چیزها خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متواضع باشید ،آنگاه دعاهایتان ابرها را خواهد شکافت و به عرش خدا خواهد رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس ، سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر میشود و قدرت اراده انسان را فلج می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترس فرزند بی ایمانی است.آن کسی که در ترس زندگی می کند،به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد.حتی اگر پیوسته نام خدا را به زبان بیاورد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا هیچ عیبی ندارد ،عیبی که می بینیم ناشی از نگرشی معیوب است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروزه در اطراف ما حلقه ای از ظلمت حاکم است،اما ظلمت تا ابد باقی نمی ماند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرت مانند آتشی است که در درون میسوزد و تمام شادیها را از ما دور میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت ، تطهیر می کند. سکوت ، شفابخش است و نیرو می دهد. سکوت رازها را می گشاید و شما را با خودتان روبه رو می کند. به راستی شما کیستید؟