0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جین وبستر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز كه ما زنها حقوق خود را به دست بیاوریم شما مردها باید حسابی مراقب خودتان باشید كه كلاه سرتان نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه كس آرزو دارد كه به رویدادهای غیر منتظره برخورد كند؛ این در زندگی بشر طبیعی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردها سر و كله زدن به راستی نیازمند تدبیر است. اگر آدم نقطه ی حساس آنها را بیابد، مثل گربه خرخر می كنند و اگر برخلاف میل آنها رفتار كنی چنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه شما یك دختربچه ی نه ساله ی گرسنه ای را در آبدارخانه بگذارید كه كاردها را جلا دهد و یك ظرف نان شیرینی هم كنار دستش باشد و تنهایش بگذارید، چه انتظاری دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها باید یاد بگیرند كه هر كاری را با عشق و دلبستگی انجام دهند نه از روی وظیفه شناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین ویژگی آدمی، قوه ی تخیل و تصور او است. برای اینكه انسان می تواند خودش را به جای دیگری در نظر بگیرد. این ویژگی، انسان را فهمیده و دلسوز می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به شخصی، مكانی و یا روش ویژه ای در زندگی عادت كند و ناگهان آن را از دست بدهد، یك جای خالی در دل انسان باقی می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از شادی است، اگر، هر چه پیش آید انسان بپذیرد. تنها راز كامیابی در این است كه انسان چشم داشت زیادی نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی های بزرگ مهم نیستند، اصل این است كه انسان بتواند از یك موضوع كوچك شاد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به هر چه توجه كند و دلبسته باشد، خواه بچه، میكروب، همسر، شعر، كلفت و نوكر، گلكاری، افلاطون، متوازی الاضلاع یا بازی بریج، در هر حال و اساساً به لباس و قر و فر دلبسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی از افراد زندگی نمی كنند، مسابقه ی دو گذاشته اند، می خواهند به هدفی كه در افق دوردست دارند برسند و در حالی كه نفسشان به شماره افتاده، می دوند و زیبایی های پیرامون خود را نمی بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم هر ثانیه از زندگیم را خوش باشم و می خواهم وقتی كه خوش هستم بدانم كه خوش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرت و دیدن دنیا خود یك نوع آموختن و پروردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز چیزهایی كه مزه اش را نچشیده هوس نمی كند، اما پس از اینكه یكبار مزه ی نعمتی را چشید، آن وقت دیگر محرومیت از آن دشوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است كه می نشیند و می گوید “هرچه خدا بخواهد همان است.”

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جین وبستر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز كه ما زنها حقوق خود را به دست بیاوریم شما مردها باید حسابی مراقب خودتان باشید كه كلاه سرتان نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه كس آرزو دارد كه به رویدادهای غیر منتظره برخورد كند؛ این در زندگی بشر طبیعی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با مردها سر و كله زدن به راستی نیازمند تدبیر است. اگر آدم نقطه ی حساس آنها را بیابد، مثل گربه خرخر می كنند و اگر برخلاف میل آنها رفتار كنی چنگ می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كه شما یك دختربچه ی نه ساله ی گرسنه ای را در آبدارخانه بگذارید كه كاردها را جلا دهد و یك ظرف نان شیرینی هم كنار دستش باشد و تنهایش بگذارید، چه انتظاری دارید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها باید یاد بگیرند كه هر كاری را با عشق و دلبستگی انجام دهند نه از روی وظیفه شناسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین ویژگی آدمی، قوه ی تخیل و تصور او است. برای اینكه انسان می تواند خودش را به جای دیگری در نظر بگیرد. این ویژگی، انسان را فهمیده و دلسوز می كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی انسان به شخصی، مكانی و یا روش ویژه ای در زندگی عادت كند و ناگهان آن را از دست بدهد، یك جای خالی در دل انسان باقی می گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا پر از شادی است، اگر، هر چه پیش آید انسان بپذیرد. تنها راز كامیابی در این است كه انسان چشم داشت زیادی نداشته باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شوخی های بزرگ مهم نیستند، اصل این است كه انسان بتواند از یك موضوع كوچك شاد باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن به هر چه توجه كند و دلبسته باشد، خواه بچه، میكروب، همسر، شعر، كلفت و نوكر، گلكاری، افلاطون، متوازی الاضلاع یا بازی بریج، در هر حال و اساساً به لباس و قر و فر دلبسته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برخی از افراد زندگی نمی كنند، مسابقه ی دو گذاشته اند، می خواهند به هدفی كه در افق دوردست دارند برسند و در حالی كه نفسشان به شماره افتاده، می دوند و زیبایی های پیرامون خود را نمی بینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم هر ثانیه از زندگیم را خوش باشم و می خواهم وقتی كه خوش هستم بدانم كه خوش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافرت و دیدن دنیا خود یك نوع آموختن و پروردن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هرگز چیزهایی كه مزه اش را نچشیده هوس نمی كند، اما پس از اینكه یكبار مزه ی نعمتی را چشید، آن وقت دیگر محرومیت از آن دشوار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی كسی تقدیر را باور داشته باشد، طبیعی است كه می نشیند و می گوید “هرچه خدا بخواهد همان است.”