0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده از آن شماست؛ آن را ببينيد، احساس كنيد و باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرامش به سوي اهداف و آرزوهاي خود به پيش برويد. باور كنيد كه آنها نه تنها دست يافتني‌اند، بلكه پيشاپيش در راه برآورده شدن هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، كاري بكنيد كه در راستاي هدف نهايي، اهداف كوچك‌تر و آرزوهاي شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِرف داشتن رويا و آرزو، كاري از پيش نمي‌برد؛ بايد به راستي بخواهيد تا هم از درون و هم از بيرون دست به كار شويد و به سمت آفرينش زندگي رويايي خود به پيش برويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر زندگي لذت ببريد و هر روز را با لذت و حق‌شناسي، سپري كنيد؛ از حضور خداوند در زندگي خود، قدرداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد هر آنچه پيوسته از آن سخن مي‌گوييد، بر سر شما خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتيجه، زندگي خود را دگرگون سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش شما مي‌تواند كمابيش هر شرايطي را بسازد يا از بين ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيزي باارزش‌تر از روياهاي شما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سادگي، زيبايي نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي شما در مجسم كردن روياهايتان، يك عامل شتاب‌دهنده براي آفرينش آن‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جذب آنچه كه در زندگي مي‌خواهيد، نخست بايد زماني را صرف كنيد تا به روشني، روياها و آرزوهاي خود را بشناسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياها و آرزوهاي شما محكوم به تاييد هيچ شخص ديگري نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد همه‌ي آنچه كه انجام مي‌دهيد، از هدف و دلبستگي شما سرچشمه بگيرد؛ در اين صورت، خوشبختي راستين، فراواني و كاميابي را احساس (و جذب) خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كردن با هدف، گونه‌اي از زندگي‌ست كه در ژرف‌ترين سطح، مايه‌ي افتخار روح شماست و آن را تغذيه مي‌كند؛ در حالي كه در همان حال، به جهان پيرامون شما نيز ياري مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد و يا بيشترين ميزان توانايي‌هاي خود را ارائه نخواهيد داد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آينده از آن شماست؛ آن را ببينيد، احساس كنيد و باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرامش به سوي اهداف و آرزوهاي خود به پيش برويد. باور كنيد كه آنها نه تنها دست يافتني‌اند، بلكه پيشاپيش در راه برآورده شدن هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، كاري بكنيد كه در راستاي هدف نهايي، اهداف كوچك‌تر و آرزوهاي شما باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صِرف داشتن رويا و آرز��، كاري از پيش نمي‌برد؛ بايد به راستي بخواهيد تا هم از درون و هم از بيرون دست به كار شويد و به سمت آفرينش زندگي رويايي خود به پيش برويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سفر زندگي لذت ببريد و هر روز را با لذت و حق‌شناسي، سپري كنيد؛ از حضور خداوند در زندگي خود، قدرداني كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيد هر آنچه پيوسته از آن سخن مي‌گوييد، بر سر شما خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما مي‌توانيد نگرش خود را دگرگون ساخته و در نتيجه، زندگي خود را دگرگون سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش شما مي‌تواند كمابيش هر شرايطي را بسازد يا از بين ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيزي باارزش‌تر از روياهاي شما نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سادگي، زيبايي نهفته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توانايي شما در مجسم كردن روياهايتان، يك عامل شتاب‌دهنده براي آفرينش آن‌هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي جذب آنچه كه در زندگي مي‌خواهيد، نخست بايد زماني را صرف كنيد تا به روشني، روياها و آرزوهاي خود را بشناسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روياها و آرزوهاي شما محكوم به تاييد هيچ شخص ديگري نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذاريد همه‌ي آنچه كه انجام مي‌دهيد، از هدف و دلبستگي شما سرچشمه بگيرد؛ در اين صورت، خوشبختي راستين، فراواني و كاميابي را احساس (و جذب) خواهيد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كردن با هدف، گونه‌اي از زندگي‌ست كه در ژرف‌ترين سطح، مايه‌ي افتخار روح شماست و آن را تغذيه مي‌كند؛ در حالي كه در همان حال، به جهان پيرامون شما نيز ياري مي‌رساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هدفمند زندگي نكنيد، به بيشترين حد توانايي خود نخواهيد رسيد و يا بيشترين ميزان توانايي‌هاي خود را ارائه نخواهيد داد