0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما و شما به تنهايي مسئول اقدام جهت آفرينش زندگي رويايي خودتان هستيد. هيچ كس ديگري نمي‌تواند آن را براي شما انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس اشتباه كردن، ضعيف يا بد عمل كردن، هيچ كاري نكنيد، هرگز نتيجه‌اي از آن كار نمي‌گيريد و بنابراين، هرگز كار شما بهتر نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد براي انجام كاري، نخست دوازده كبوتر به شكل صليب روي بام خانه‌ي شما بنشيند تا نشان آن باشد كه بايد آغاز كنيد؛ فقط آغاز كنيد؛ هم اكنون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط به اندازه‌‌ي كافي كمك كنيد تا ديگران هر آنچه مي‌خواهند به دست آورند، شما هم به آنچه در زندگي مي‌خواهيد مي‌رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پی��مک

:

دنيا خيلي مثبت‌تر به كساني كه مي‌بخشند، پاسخ مي‌دهد تا كساني كه فقط گيرنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه زمان زيادي را صرف مردم مي‌كنيد، شبكه‌ي كاري بخشنده‌اي مي‌سازيد كه از كساني كه عشق مي‌بخشند و تفاوتي در دنيا ايجاد مي‌كنند، مراقبت و پشتيباني مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مي‌بخشيد، دريافت مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران خدمت كنيد، آن خدمت به صورت چند برابر به خود شما بازمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه راهي براي خدمت به ديگران يافته‌اند، از بالاترين سطح خرسندي و خشنودي نسبت به خود برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در هر سطحي از زندگي كه باشند، مي‌توانند ميليونر شوند، صرفاً اگر ياد بگيرند به طور منظم پول خود را پس‌انداز و آن را سرمايه‌گذاري كنند و به اندازه‌ي كافي هم زود، دست به كار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از نظر مادي كامروا شويد، هشيار باشيد و نه تنها به درستي بدانيد كجا هستيد، بلكه به درستي بدانيد به كجا مي‌خواهيد برسيد و براي رسيدن به آن مرحله به چه چيزهايي نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نخستين راه‌هاي توانگر شدن اين است كه تصميمي آگاهانه براي توانگر شدن بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي مجسم كنيد كه گويي هم اكنون آن را دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر زندگي انسان، آموزش در هنگام كار است. برخي از مهمترين مطالب فقط در روند انجام كار آموخته مي‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه توانگر شويد، بايد هر گونه ديدگاه منفي يا باور محدود كننده‌اي را كه درباره‌ي پول داريد، شناسايي و ريشه‌يابي كنيد و برايش جايگزين در نظر بگيريد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما و شما به تنهايي مسئول اقدام جهت آفرينش زندگي رويايي خودتان هستيد. هيچ كس ديگري نمي‌تواند آن را براي شما انجام دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از ترس اشتباه كردن، ضعيف يا بد عمل كردن، هيچ كاري نكنيد، هرگز نتيجه‌اي از آن كار نمي‌گيريد و بنابراين، هرگز كار شما بهتر نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذاريد براي انجام كاري، نخست دوازده كبوتر به شكل صليب روي بام خانه‌ي شما بنشيند تا نشان آن باشد كه بايد آغاز كنيد؛ فقط آغاز كنيد؛ هم اكنون.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر فقط به اندازه‌‌ي كافي كمك كنيد تا ديگران هر آنچه مي‌خواهند به دست آورند، شما هم به آنچه در زندگي مي‌خواهيد مي‌رسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا خيلي مثبت‌تر به كساني كه مي‌بخشند، پاسخ مي‌دهد تا كساني كه فقط گيرنده هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه زمان زيادي را صرف مردم مي‌كنيد، شبكه‌ي كاري بخشنده‌اي مي‌سازيد كه از كساني كه عشق مي‌بخشند و تفاوتي در دنيا ايجاد مي‌كنند، مراقبت و پشتيباني مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر از آنچه مي‌بخشيد، دريافت مي‌كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به ديگران خدمت كنيد، آن خدمت به صورت چند برابر به خود شما بازمي‌گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه راهي براي خدمت به ديگران يافته‌اند، از بالاترين سطح خرسندي و خشنودي نسبت به خود برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم در هر سطحي از زندگي كه باشند، مي‌توانند ميليونر شوند، صرفاً اگر ياد بگيرند به طور منظم پول خود را پس‌انداز و آن را سرمايه‌گذاري كنند و به اندازه‌ي كافي هم زود، دست به كار شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان، بهترين دوست شماست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از نظر مادي كامروا شويد، هشيار باشيد و نه تنها به درستي بدانيد كجا هستيد، بلكه به درستي بدانيد به كجا مي‌خواهيد برسيد و براي رسيدن به آن مرحله به چه چيزهايي نياز داريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از نخستين راه‌هاي توانگر شدن اين است كه تصميمي آگاهانه براي توانگر شدن بگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي مجسم كنيد كه گويي هم اكنون آن را دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر زندگي انسان، آموزش در هنگام كار است. برخي از مهمترين مطالب فقط در روند انجام كار آموخته مي‌شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه توانگر شويد، بايد هر گونه ديدگاه منفي يا باور محدود كننده‌اي را كه درباره‌ي پول داريد، شناسايي و ريشه‌يابي كنيد و برايش جايگزين در نظر بگيريد