0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آفريننده‌ي زندگي خود هستيد و مي‌توانيد آن را به هر سمت و سويي كه دوست داريد، هدايت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هستي همچون يك آينه است؛ يعني هر گونه انرژي‌ كه مي‌فرستيد، به شما برگشت مي‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چالش، فرصت ديگري براي رشد و پيشرفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، به معناي راستين كلمه، همان چيزي‌ست كه شما از آن مي‌سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي خود، به افراد منفي، خرده نگيريد، فقط داد و ستد خود با آنها را تا آنجا كه مي‌شود، محدود كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كنوني شما نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي گذشته‌ي شماست. زندگي آينده‌تان نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي امروز شما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را پايبند كنيد كه هر روز چيز تازه‌اي بياموزيد و هر روز كمي بهتر شويد، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود مي‌رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كسي يا چيزي را مسئول و مسبب ناكامي خود بدانيد، هرگز موفق نخواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انجام كاري كه هميشه مي‌كرديد، ادامه دهيد، همان را به دست مي‌آوريد كه هميشه به دست مي‌آورديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه امروز تجربه‌اش مي‌كنيد، نتيجه‌ي ديدگاه شما در گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از انجام كاري، ارزشي كسب كنيد، بايد خودتان آن را انجام دهيد؛ آن كار، هرچه كه مي‌خواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با اين فرض و گمان آغاز كنيد كه هرچه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسهايت را از بين ببر و بر آنها چيره شو... هيچ كس در اين راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هيچ كس به اندازه ي خودت با ترسهايت آشنا نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باور تو است كه تو را به خواسته هايت مي رساند، مگر اينكه شهامت خواستن آن را نداشته باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت ارزشهاي باطني و باور داشتن به روياها، بخشي از دارايي زندگي است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آفريننده‌ي زندگي خود هستيد و مي‌توانيد آن را به هر سمت و سويي كه دوست داريد، هدايت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهان هستي همچون يك آينه است؛ يعني هر گونه انرژي‌ كه مي‌فرستيد، به شما برگشت مي‌دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چالش، فرصت ديگري براي رشد و پيشرفت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي، به معناي راستين كلمه، همان چيزي‌ست كه شما از آن مي‌سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي خود، به افراد منفي، خرده نگيريد، فقط داد و ستد خود با آنها را تا آنجا كه مي‌شود، محدود كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كنوني شما نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي گذشته‌ي شماست. زندگي آينده‌تان نتيجه‌ي ديدگاه‌ها و كارهاي امروز شما خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود را پايبند كنيد كه هر روز چيز تازه‌اي بياموزيد و هر روز كمي بهتر شويد، سرانجام به مرور زمان، به اهداف خود مي‌رسيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زماني كه كسي يا چيزي را مسئول و مسبب ناكامي خود بدانيد، هرگز موفق نخواهيد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به انجام كاري كه هميشه مي‌كرديد، ادامه دهيد، همان را به دست مي‌آوريد كه هميشه به دست مي‌آورديد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر آنچه امروز تجربه‌اش مي‌كنيد، نتيجه‌ي ديدگاه شما در گذشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مي‌خواهيد از انجام كاري، ارزشي كسب كنيد، بايد خودتان آن را انجام دهيد؛ آن كار، هرچه كه مي‌خواهد باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه با اين فرض و گمان آغاز كنيد كه هرچه بخواهيد مي توانيد به دست آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسهايت را از بين ببر و بر آنها چيره شو... هيچ كس در اين راه به تو كمك نخواهد كرد؛ چون هيچ كس به اندازه ي خودت با ترسهايت آشنا نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باور تو است كه تو را به خواسته هايت مي رساند، مگر اينكه شهامت خواستن آن را نداشته باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شناخت ارزشهاي باطني و باور داشتن به روياها، بخشي از دارايي زندگي است.