0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي ما مثل خانواده ي بزرگي از ملتهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به ياد داشته باشيم كه پول به خودي خود ثمره اي ندارد و فقط ابزاري است كه به ما كمك مي كند تا با آن، كالاها را مبادله كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم معمولاً دليل كارهاي خود را از ياد مي برند و بعدها بدون اينكه بفهمند چرا، از كارهاي ديگران پيروي مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كردن با هم براي خير و خوشي مشترك و همگاني از هر چيزي بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داشت احترام از هيچ كس نداشته باش تا احترامي كه به تو مي گذارند، شيرين تر جلوه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول براي تهيه ي چيزهايي كه مورد نيازمان است صرف نشود هيچ ثمره اي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي چيزي بدتر و خطرناك تر از بي نظمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توان در ظرف دو سال يك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولي براي تربيت يك مدير براي اين صنعت بايد بيست سال وقت صرف كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید بكوشیم تا سراسر جهان به گونه ای در آید كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می كنیم بگیریم و بكوشیم تا بدی را هم از هر جا كه هست دور سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یك مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي ما مثل خانواده ي بزرگي از ملتهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد به ياد داشته باشيم كه پول به خودي خود ثمره اي ندارد و فقط ابزاري است كه به ما كمك مي كند تا با آن، كالاها را مبادله كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر مردم معمولاً دليل كارهاي خود را از ياد مي برند و بعدها بدون اينكه بفهمند چرا، از كارهاي ديگران پيروي مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كردن با هم براي خير و خوشي مشترك و همگاني از هر چيزي بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم داشت احترام از هيچ كس نداشته باش تا احترامي كه به تو مي گذارند، شيرين تر جلوه كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پول براي تهيه ي چيزهايي كه مورد نيازمان است صرف نشود هيچ ثمره اي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي چيزي بدتر و خطرناك تر از بي نظمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار، مسير تاريخ را دگرگون نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي توان در ظرف دو سال يك كارخانه ذوب آهن ساخت، ولي براي تربيت يك مدير براي اين صنعت بايد بيست سال وقت صرف كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید بكوشیم تا سراسر جهان به گونه ای در آید كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگی كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می كنیم بگیریم و بكوشیم تا بدی را هم از هر جا كه هست دور سازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یك مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد