0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قمار دوري كن؛ زيرا قمار بازي كار شيطان، كودك حرص و آز، برادر بي عدالتي و بالاخره پدر فرومايگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آينه است كه نه چاپلوسي مي كند و نه تحقير مي نمايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده شدن براي جنگ يعني نگهداري صلح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال دوستي حقيقي آهسته رشد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند، لياقت آزادي را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نشانه ي تمدن، وجود انسان بزرگوار و نيك است كه خودخواه نباشد و همراه با ديگران براي خوشبختي همه كار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رچند مرد تفنگدار به اندازه ي يك مرد بي سلاح متمدن نباشد، نبايد به او گفت كهمتمدن نيست زيرا در غير اين صورت با تفنگي او را از پا در خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوري مردم تصور مي كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترين مردمانند و ديگران به خوبي و شايستگي ايشان نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگيدن مردم با هم و كشتن يكديگر نابخردانه ترين كاري است كه انسان مي تواند بكند؛ اين كار براي هيچ كس ثمري ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي فكر، آدميزاد را از حيوانات متمايز ساخت. همين نيرو آنان را از نيرومندترين و بزرگترين حيوانات وحشي هم نيرومندتر ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد خوبي را در هر جا پيدا مي كنيم بگيريم و بكوشيم تا بدي را هم از هر جا كه هست دور سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و ديگران را براي خود به كار واداشتن، مايه ي افتخار و غرور آدمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقيقي براي درك داستان زمين اين نيست كه در اين باره در كتابهاي مردمديگر، مطالبي بخوانيم بلكه بهتر اين است كه به خود كتاب طبيعت باز گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسيار شيرين است زيرا ما با پنداشته هاي خود مي توانيم افسانه هاي پريان را هم بسازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيم چيزي درباره ي دنياي خودمان بدانيم نبايد تنها به كشور كوچكي كه ممكن است در آن به دنيا آمده باشيم بينديشيم بلكه بايد به تمام كشورها و تمام مردمي كه بر روي زمين هستند فكر كنيم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جواهر لعل نهرو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمى کند. جواهر نعل نهرو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قمار دوري كن؛ زيرا قمار بازي كار شيطان، كودك حرص و آز، برادر بي عدالتي و بالاخره پدر فرومايگي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان مانند آينه است كه نه چاپلوسي مي كند و نه تحقير مي نمايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آماده شدن براي جنگ يعني نگهداري صلح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهال دوستي حقيقي آهسته رشد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند، لياقت آزادي را ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين نشانه ي تمدن، وجود انسان بزرگوار و نيك است كه خودخواه نباشد و همراه با ديگران براي خوشبختي همه كار كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رچند مرد تفنگدار به اندازه ي يك مرد بي سلاح متمدن نباشد، نبايد به او گفت كهمتمدن نيست زيرا در غير اين صورت با تفنگي او را از پا در خواهد آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكنون در هر كشوري مردم تصور مي كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترين مردمانند و ديگران به خوبي و شايستگي ايشان نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنگيدن مردم با هم و كشتن يكديگر نابخردانه ترين كاري است كه انسان مي تواند بكند؛ اين كار براي هيچ كس ثمري ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نيروي فكر، آدميزاد را از حيوانات متمايز ساخت. همين نيرو آنان را از نيرومندترين و بزرگترين حيوانات وحشي هم نيرومندتر ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بايد خوبي را در هر جا پيدا مي كنيم بگيريم و بكوشيم تا بدي را هم از هر جا كه هست دور سازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار نكردن و ديگران را براي خود به كار واداشتن، مايه ي افتخار و غرور آدمي نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه حقيقي براي درك داستان زمين اين نيست كه در اين باره در كتابهاي مردمديگر، مطالبي بخوانيم بلكه بهتر اين است كه به خود كتاب طبيعت باز گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پنداشتن بسيار شيرين است زيرا ما با پنداشته هاي خود مي توانيم افسانه هاي پريان را هم بسازيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بخواهيم چيزي درباره ي دنياي خودمان بدانيم نبايد تنها به كشور كوچكي كه ممكن است در آن به دنيا آمده باشيم بينديشيم بلكه بايد به تمام كشورها و تمام مردمي كه بر روي زمين هستند فكر كنيم