0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني بايد از فكر كردن به آينده غافل شد كه در حقيقت، آينده اي وجود نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي جوان بودم متوجه شدم از هر ده عملي كه انجام مي دهم، نُه تاي آن اشكال دارد. من نمي خواستم آدم بدنامي باشم، بنابراين ده مرتبه بيشتر كار مي كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان ببري را بكشد، نامش را تمرين مردانگي مي گذارند. ولي وقتي ببري انسان را بدرد، نام اين كار را توحش و آدمخواري مي نهند؛ تفاوت جنايت و عدالت هم در قاموس بشر از اين بيشتر نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول گرسنگي را درمان مي كند، ولي درمان اندوه و درد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بين ها و بدبين ها هر دو به بشر خدمت كرده اند؛ اولي با آفريدن هواپيما و دومي با آفريدن چتر نجات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هرچيز بامزه اي، حقيقتي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براي ما دروازه ي دوزخ است، اما دروازه ي خروجي نه دروازه ي ورود به آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم بفهمد كه به هرچيزي - هر چقدر چندش آور- مي تواند عادت كند به اين ضرورت پي مي برد كه بايد همه ي چيزهاي عادي زندگي اش را وارسي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين طبيعت با رسوم قبيله ي شما تفاوت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه بفهميم كسي خوب است يا بد بهترين راه آن است كه او را سزار رم كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هيچ چيز نمي داند، اما تصور مي كند و تظاهر مي كند كه همه چيز را مي داند، اين تعريف كوتاه و يك نماينده ي مجلس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه در نبرد زندگي مي خندد، سزاوار ستايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دانشي باقي مي ماند و فراموش نمي شود كه همراه با عمل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ابلهان، دانش را به پنداشته ها، فلسفه را به ناداني و هنر را به خودنمايي مبدل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه دانش ملكه شود، آموختن كافي نيست عمل لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسب و نسب زن و شوهر از رفتاري كه هنگام پرخاش و جدال با هم دارند، نمايان مي شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها زماني بايد از فكر كردن به آينده غافل شد كه در حقيقت، آينده اي وجود نداشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي جوان بودم متوجه شدم از هر ده عملي كه انجام مي دهم، نُه تاي آن اشكال دارد. من نمي خواستم آدم بدنامي باشم، بنابراين ده مرتبه بيشتر كار مي كردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان ببري را بكشد، نامش را تمرين مردانگي مي گذارند. ولي وقتي ببري انسان را بدرد، نام اين كار را توحش و آدمخواري مي نهند؛ تفاوت جنايت و عدالت هم در قاموس بشر از اين بيشتر نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول گرسنگي را درمان مي كند، ولي درمان اندوه و درد نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش بين ها و بدبين ها هر دو به بشر خدمت كرده اند؛ اولي با آفريدن هواپيما و دومي با آفريدن چتر نجات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هرچيز بامزه اي، حقيقتي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ براي ما دروازه ي دوزخ است، اما دروازه ي خروجي نه دروازه ي ورود به آن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي آدم بفهمد كه به هرچيزي - هر چقدر چندش آور- مي تواند عادت كند به اين ضرورت پي مي برد كه بايد همه ي چيزهاي عادي زندگي اش را وارسي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قوانين طبيعت با رسوم قبيله ي شما تفاوت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه بفهميم كسي خوب است يا بد بهترين راه آن است كه او را سزار رم كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او هيچ چيز نمي داند، اما تصور مي كند و تظاهر مي كند كه همه چيز را مي داند، اين تعريف كوتاه و يك نماينده ي مجلس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردي كه در نبرد زندگي مي خندد، سزاوار ستايش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها دانشي باقي مي ماند و فراموش نمي شود كه همراه با عمل باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز ابلهان، دانش را به پنداشته ها، فلسفه را به ناداني و هنر را به خودنمايي مبدل مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي اينكه دانش ملكه شود، آموختن كافي نيست عمل لازم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسب و نسب زن و شوهر از رفتاري كه هنگام پرخاش و جدال با هم دارند، نمايان مي شود.