0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه در انديشه ي مرگ نباشيد، بي گمان، مرگ در انديشه ي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من به دنيا كمك خواهد كرد كه به خودش كمك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راهش را بداني هر سخني مي توان گفت، وگرنه هيچ؛ ظرافت در دانستن آن راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم كه تا آخرين لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامي بميرم كه هيچ كاري از من برنيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بطري كه تا نيمه آب داشته باشد، از نظر يك فرد خوشبين نيمه پر است، اما از نظر يك فرد بدبين نيمه خالي به شمار مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معني حقيقي آزادي، مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين وظيفه‌ي ما نسبت به خودمان اين است كه نگذاريم تهيدست و بي‌پول شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم موفق كساني هستند كه بر مي خيزند و به دنبال خواسته خود حركت مي كنند و اگر آن را نيافتند با تلاش و كوشش آن را به وجود مي آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدمهاي عادي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كنيد آنچه را كه دوست داريد به دست آوريد، وگرنه زماني خواهد رسيد كه ناچاريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بدبختي و بيچارگي ما داشتن فرصتهاي زيادي است كه صرف انديشيدن درباره خوشبختي و بدبختي مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچنان كه عنكبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پي به دام افكندن مرد است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جرج برناردشاو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه در انديشه ي مرگ نباشيد، بي گمان، مرگ در انديشه ي شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح من به دنيا كمك خواهد كرد كه به خودش كمك كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر راهش را بداني هر سخني مي توان گفت، وگرنه هيچ؛ ظرافت در دانستن آن راه است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم كه تا آخرين لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامي بميرم كه هيچ كاري از من برنيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك بطري كه تا نيمه آب داشته باشد، از نظر يك فرد خوشبين نيمه پر است، اما از نظر يك فرد بدبين نيمه خالي به شمار مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي پول ازدواج نكنيد، چون براي پول در آوردن راههاي آسانتري هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعكس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معني حقيقي آزادي، مسئوليت است و به همين دليل است كه اغلب از آن مي ترسند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نخستين وظيفه‌ي ما نسبت به خودمان اين است كه نگذاريم تهيدست و بي‌پول شويم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم موفق كساني هستند كه بر مي خيزند و به دنبال خواسته خود حركت مي كنند و اگر آن را نيافتند با تلاش و كوشش آن را به وجود مي آورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدمهاي عادي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن زشت در دنيا وجود ندارد. تنها برخي از زنان هستند که نمي توانند خود را زيبا جلوه دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كنيد آنچه را كه دوست داريد به دست آوريد، وگرنه زماني خواهد رسيد كه ناچاريد آنچه را به دست آورده ايد، دوست داشته باشيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علت بدبختي و بيچارگي ما داشتن فرصتهاي زيادي است كه صرف انديشيدن درباره خوشبختي و بدبختي مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچنان كه عنكبوت چشم براه گرفتار شدن مگس است، زن، چشم براه و در پي به دام افكندن مرد است

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران