0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیکدیگر عشق بورزید ولی عشق را به بند نکشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد بتوانيد دست و پای مرا به غل و زنجير کشيد و يا مرا به زندانی تاريک بيافکنيد ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پيش رفته و راه بشريت را روشن می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دين شماست .آنگاه كه به درون آن پای می نهيد، همه هستی خويش را همراه داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياری از دين ها به شيشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بينيم، اما خود، ما را از راستی جدا می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردم با شادی میبخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ناچيز است زندگی كسی كه با دست هايش چهره خويش را از جهان جدا ساخته و چيزی نمی بيند، جز خطوط باريك انگشتانش را .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیکدیگر عشق بورزید ولی عشق را به بند نکشید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد بتوانيد دست و پای مرا به غل و زنجير کشيد و يا مرا به زندانی تاريک بيافکنيد ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آوريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پيش رفته و راه بشريت را روشن می سازد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دين شماست .آنگاه كه به درون آن پای می نهيد، همه هستی خويش را همراه داشته باشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسياری از دين ها به شيشه پنجره می مانند.راستی را از پس آنها می بينيم، اما خود، ما را از راستی جدا می كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از مردم با شادی میبخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ناچيز است زندگی كسی كه با دست هايش چهره خويش را از جهان جدا ساخته و چيزی نمی بيند، جز خطوط باريك انگشتانش را .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران