0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ،  ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش. در خانه نادانی ، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید . لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جبران خلیل جبران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست .آنگاه که به درون آن پای می نهید، همه هستی خویش را همراه داشته باشید . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ،  ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آنچه در خلقت است ، در درون شماست و هر آنچه درون شماست ، در خلقت است. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حقیر است و کوچک ، زندگی آنکه دستانش را میان دیده و دنیا قرار داده و هیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش. در خانه نادانی ، آینه ای نیست که روح خود را در آن به تماشا بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید . لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر از دوست خود جدا شدی ، مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی ، زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است ، ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید ، هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید . که زندگانی و مرگ ، یگانه اند ، همچنانکه رودخانه و دریا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان فـرزانه با مشعـل دانش و حکمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران