0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها براي منافع خودش بهره گيرد، سازنده ي يك تيم نيست، بلكه يك ديكتاتور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فرهنگي كه مدالهاي طلاي فردي را ستايش مي كنند و شخص به جاي پذيرفتن مسئوليت، براي حقوق خود مي جنگد، مردم به طور رايج از درك ديدگاه كلي ناتوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رهبراني كه احساس امنيت مي كنند به ديگران قدرت مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي انجام كاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بكشيد و خود را آماده كنيد تا عضو يك تيم شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد عملاً در يك بازي شركت مي كنند، اما تيمها هستند كه مقامهاي قهرماني را به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باور كه يك شخص مي تواند به تنهايي كار بزرگي انجام دهد، افسانه اي بيش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هميشه چشم به عقربه هاي ساعت داريد تا زمان كار تمام شود، در اين عادت خود تجديد نظر كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وقت كوشش بايد كوشش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه در اختيار داريد مايه بگذاريد، اما بيشتر از آن خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برخورد با يك مسئله يكي مي گويد: "من تسليم شدم"، در حالي كه ديگري در برخورد با همين مسئله ممكن است بگويد: "عجب فرصت جالبي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كنيد كه به ديگران كمك كنيد، خواهيد ديد كه نمي توانيد از اين كار دست بكشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودگذشتگي ساده نيست، اما ضرورت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر اشخاص در سه موقعيت، اقدام به تغيير خود مي كنند: از بس كه رنج مي برند به اين كار تن مي دهند؛ از بس كه آموخته اند مايل به اين كار مي شوند؛ يا از بس كه عايدي دارند از توان انجام اين كار برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بيماري هدف دارد. بسياري از مردم تلاش مي كنند تا به جايي برسند، اما وقتي رسيدند، همانجا متوقف مي شوند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها براي منافع خودش بهره گيرد، سازنده ي يك تيم نيست، بلكه يك ديكتاتور است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فرهنگي كه مدالهاي طلاي فردي را ستايش مي كنند و شخص به جاي پذيرفتن مسئوليت، براي حقوق خود مي جنگد، مردم به طور رايج از درك ديدگاه كلي ناتوانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها رهبراني كه احساس امنيت مي كنند به ديگران قدرت مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي انجام كاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بكشيد و خود را آماده كنيد تا عضو يك تيم شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد عملاً در يك بازي شركت مي كنند، اما تيمها هستند كه مقامهاي قهرماني را به دست مي آورند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين باور كه يك شخص مي تواند به تنهايي كار بزرگي انجام دهد، افسانه اي بيش نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هميشه چشم به عقربه هاي ساعت داريد تا زمان كار تمام شود، در اين عادت خود تجديد نظر كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به وقت كوشش بايد كوشش كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آنچه در اختيار داريد مايه بگذاريد، اما بيشتر از آن خير.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در برخورد با يك مسئله يكي مي گويد: "من تسليم شدم"، در حالي كه ديگري در برخورد با همين مسئله ممكن است بگويد: "عجب فرصت جالبي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت كنيد كه به ديگران كمك كنيد، خواهيد ديد كه نمي توانيد از اين كار دست بكشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودگذشتگي ساده نيست، اما ضرورت دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيشتر اشخاص در سه موقعيت، اقدام به تغيير خود مي كنند: از بس كه رنج مي برند به اين كار تن مي دهند؛ از بس كه آموخته اند مايل به اين كار مي شوند؛ يا از بس كه عايدي دارند از توان انجام اين كار برخوردارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بيماري هدف دارد. بسياري از مردم تلاش مي كنند تا به جايي برسند، اما وقتي رسيدند، همانجا متوقف مي شوند.