0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم آنچه را كه مي بينند انجام مي دهند. بهترين راه براي آنكه افراد ياد بگيرند كه شما چه چشم داشتي از آنها داريد اين است كه خودتان الگوي آن شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيم تنها زماني تغيير مي كند كه افراد آن به خودشان ايمان داشته باشند؛ به عنوان يك رهبر بايد آن ايمان را آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز ناخوشايندتر از آن نيست كه در تيمي باشيد كه هيچ كس نمي خواهد در آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تيم روحيه ي بالايي دارد، به جاي تمركز روي مشكلات، روي توانايي خود متمركز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داريد پيروز مي شويد هيچ چيز آزار دهنده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نگاهي به پشت صحنه هاي هر كار بزرگي بيندازيد، همواره يك رهبر مقتدر را پيدا مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مهم هستند، اما همه با هم برابر نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران ابتدا خودشان را به سطح بالاتري سوق مي دهند، سپس اطرافيان خود را ترقي مي دهند؛ الگو بودن مقدم بر رهبري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به هر تيمي كه موفقيت بزرگي به دست آورده نگاهي بيندازيد متوجه مي شويد كه رهبري قدرتمند دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري مايه ي تفاوت دو تيم با استعداد يكسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وحدت، قدرت عجيبي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمها مثل جوامع كوچك هستند و تنها وقتي توسعه مي يابند كه افراد آن جوامع براي يكديگر قيافه نمي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نمي خواهم اين حرف را از يكي از هم تيمي ها بشنوم كه: "مي توانستم به تو بگويم، اما مي دانستم فايده اي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران تيمي خوب هرگز "بله قربان گو" نمي خواهند. آنها رابطه ي درست و از روي راستي را از افراد خود مي خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمها همواره منعكس كننده ي رهبرانشان هستن

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم آنچه را كه مي بينند انجام مي دهند. بهترين راه براي آنكه افراد ياد بگيرند كه شما چه چشم داشتي از آنها داريد اين است كه خودتان الگوي آن شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميل به تغيير، بدون انرژي براي تغيير، تنها افراد را دلسرد مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيم تنها زماني تغيير مي كند كه افراد آن به خودشان ايمان داشته باشند؛ به عنوان يك رهبر بايد آن ايمان را آغاز كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز ناخوشايندتر از آن نيست كه در تيمي باشيد كه هيچ كس نمي خواهد در آن باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تيم روحيه ي بالايي دارد، به جاي تمركز روي مشكلات، روي توانايي خود متمركز مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داريد پيروز مي شويد هيچ چيز آزار دهنده نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نگاهي به پشت صحنه هاي هر كار بزرگي بيندازيد، همواره يك رهبر مقتدر را پيدا مي كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مهم هستند، اما همه با هم برابر نيستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران ابتدا خودشان را به سطح بالاتري سوق مي دهند، سپس اطرافيان خود را ترقي مي دهند؛ الگو بودن مقدم بر رهبري است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به هر تيمي كه موفقيت بزرگي به دست آورده نگاهي بيندازيد متوجه مي شويد كه رهبري قدرتمند دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري مايه ي تفاوت دو تيم با استعداد يكسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در وحدت، قدرت عجيبي وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمها مثل جوامع كوچك هستند و تنها وقتي توسعه مي يابند كه افراد آن جوامع براي يكديگر قيافه نمي گيرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هرگز نمي خواهم اين حرف را از يكي از هم تيمي ها بشنوم كه: "مي توانستم به تو بگويم، اما مي دانستم فايده اي ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران تيمي خوب هرگز "بله قربان گو" نمي خواهند. آنها رابطه ي درست و از روي راستي را از افراد خود مي خواهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تيمها همواره منعكس كننده ي رهبرانشان هستن