0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق به مردم نمي توان آنها را رهبري كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان كاري ندارند كه رهبر به چه ميزان آگاه است، مگر اينكه مطمئن باشند رهبر به فكر آنها است. رهبري از قلب آغاز مي شود نه از مغز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس مي گويد "من"، رهبر مي گويد "ما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، كاركنان را وادار به كار مي كند، رهبر آنها را راهنمايي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان با ديگران به گونه اي ثمربخش ارتباط برقرار كند، شناسايي به وجود مي آيد و اين شناسايي به نوبه خود منجر به نفوذ مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه مدعي رهبري است، اما پيرو ندارد، آبروي خود مي برد و زحمت ما مي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از توان رهبري فرد، بهترين روش اين است كه از او بخواهيم تغيير مثبتي ايجاد كند. مديران توانايي حفظ سمت و سوي حركت را دارند، اما از تغيير دادن عاجزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت اصلي بين رهبري و مديريت اين است كه رهبران با استفاده از نفوذ خويش ديگران را به پيروي وامي دارند، اما كار اصلي مديران، حفظ سيستم ها و فرايندها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري چيزي جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاري بر ديگران نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت حقيقي رهبري را نمي توان به كسي بخشيد. قدرت فقط و فقط نتيجه نفوذ شخصي است

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي ثمربخش كردن رهبري، رهبر بايد ديگر همكاران با نفوذ گروه را با خود از نردبان نفوذ بالا ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق به مردم نمي توان آنها را رهبري كرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاركنان كاري ندارند كه رهبر به چه ميزان آگاه است، مگر اينكه مطمئن باشند رهبر به فكر آنها است. رهبري از قلب آغاز مي شود نه از مغز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، عيب و ايراد را سرزنش مي كند، رهبر آن را برطرف مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس مي گويد "من"، رهبر مي گويد "ما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس ترويج دهنده ترس است، رهبر تشويق كننده شور و دلبستگي به كار است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس متكي به قدرت رسمي است، رهبر متكي به خيرخواهي است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رئيس، كاركنان را وادار به كار مي كند، رهبر آنها را راهنمايي مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان با ديگران به گونه اي ثمربخش ارتباط برقرار كند، شناسايي به وجود مي آيد و اين شناسايي به نوبه خود منجر به نفوذ مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن كس كه مدعي رهبري است، اما پيرو ندارد، آبروي خود مي برد و زحمت ما مي دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آگاهي از توان رهبري فرد، بهترين روش اين است كه از او بخواهيم تغيير مثبتي ايجاد كند. مديران توانايي حفظ سمت و سوي حركت را دارند، اما از تغيير دادن عاجزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت اصلي بين رهبري و مديريت اين است كه رهبران با استفاده از نفوذ خويش ديگران را به پيروي وامي دارند، اما كار اصلي مديران، حفظ سيستم ها و فرايندها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري چيزي جز داشتن قدرت نفوذ و اثرگذاري بر ديگران نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت حقيقي رهبري را نمي توان به كسي بخشيد. قدرت فقط و فقط نتيجه نفوذ شخصي است