0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران مي توانند از هر چيزي دست بكشند، جز از مسئوليت نهايي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران را با مسايلي كه درگير مي شوند بسنجيد. هر كس لباسش را به اندازه خود مي دوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگريد، استعداد فراوان مي بينيد. اما آنچه بهترين ها را به بالاترين سطح مي رساند، فكر و ذهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عادي منتظر مي ماند تا فرد ديگري در او انگيزه ايجاد كند و تصور مي كند كه شيوه تفكر او نتيجه ��رايط و زندگي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدتان مي گويد كه چه كسي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشگران، مطلب هاي ساده را مي گيرند و پيچيده مي كنند، ارتباط گران، مطلب هاي پيچيده را مي گيرند و ساده مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي كه به همه چيز و همه كس بدگمان باشد، دوري مي جويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به كسي كه درصدد انجام كار در حد عالي باشد، احترام مي گذارند، اما از توقعات و انتظارات غير واقع بينانه بيزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هر لحظه حال و هوايي ديگر داريد، رفتارتان براي مردم غير قابل پيش بيني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي لذت مي برند كه از زندگي لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه راهي را انتخاب مي كنيم، گامي در راه ايجاد شخصيت خود بر مي داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحران لزوما شخصيت انسان را نمي سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار سازد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران مي توانند از هر چيزي دست بكشند، جز از مسئوليت نهايي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم زماني به دانايي شما اهميت مي دهند كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران را با مسايلي كه درگير مي شوند بسنجيد. هر كس لباسش را به اندازه خود مي دوزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هر قهرمان ورزش حرفه اي كه بنگريد، استعداد فراوان مي بينيد. اما آنچه بهترين ها را به بالاترين سطح مي رساند، فكر و ذهن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عادي منتظر مي ماند تا فرد ديگري در او انگيزه ايجاد كند و تصور مي كند كه شيوه تفكر او نتيجه شرايط و زندگي اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه پا را از مرز زندگي عادي فراتر مي نهد، آرزويي بزرگ در دل دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشدتان مي گويد كه چه كسي هستيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزشگران، مطلب هاي ساده را مي گيرند و پيچيده مي كنند، ارتباط گران، مطلب هاي پيچيده را مي گيرند و ساده مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي كه به همه چيز و همه كس بدگمان باشد، دوري مي جويند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم به كسي كه درصدد انجام كار در حد عالي باشد، احترام مي گذارند، اما از توقعات و انتظارات غير واقع بينانه بيزارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هر لحظه حال و هوايي ديگر داريد، رفتارتان براي مردم غير قابل پيش بيني مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم از كسي لذت مي برند كه از زندگي لذت ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار كه راهي را انتخاب مي كنيم، گامي در راه ايجاد شخصيت خود بر مي داريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بحران لزوما شخصيت انسان را نمي سازد، اما شكي نيست كه آن را آشكار سازد