0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخير كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص معمولاً به كسي كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي برآوردن ميزان هوشمندي يك حاكم، نخستين روش اين است كه ببينيد چه افرادي را به دور خود گرد آورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سازمان هاي داوطلبانه نمي توان پيروان را به زور وادار به همكاري كرد. اگر رهبر نفوذ نداشته باشد، كسي خواسته هايش را پاسخ نمي دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنياي كسب و كار، ابزار رهبري حقوق و درآمد است. بيشتر پيروان وقتي پاي گذران زندگي به ميان مي آيد، از رهبر خود به خوبي پيروي مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس رهبري كسي را كه خود را از ديگران بهتر مي داند، نمي پذيرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي انسان اعتبار خود را هزينه مي كند، نمي تواند رهبر بماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، باید قلب آنها را تسخير كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبر خوب پيروان خود را تشويق مي كند تا چيزي را به او بگويند كه نياز به داشتن آن دارد، نه چيزي را كه خوشايند اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه براي درهم شكستن ترس آن است كه با ترس خود روبرو شويد و به آن كاري كه از آن مي ترسيد، اقدام كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص معمولاً به كسي كه به آنها توجه كرده است، علاقه نشان مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگران ما را آنگونه مي بينند كه ما خودمان را مي بينيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه آدمهاي موفق، شكست را تجربه كرده اند، اما هرگز خود را شكست خورده و وامانده نپنداشته اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق كسي است كه شكست مي خورد، اما خود را شكست خورده نمي داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد.