0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توان بچه ها را در حصار گذاشت، به گونه اي كه با تجربه هاي جديد آشنا نشوند؛ تجربه هايي كه ممكن است ناگوار هم باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از درك و فهم درس، انسان به علاقه و توجه معلم توجه مي كند. مدتها مي گذرد و آموخته ها از ياد مي روند، اما احساس خوشايند ناشي از پذيرش و تاييد از ياد نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كمتر به ياد مي آوريم كه معلم ما به ما چه آموخته، اما كمتر از ياد مي بريم كه ما را چقدر دوست داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلم بدانيد كه باورهاي انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتي اگر آن باورها درست نباشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هميشه از محيط خود، اولويتها، نگرشها و علايق و اصول اعتقادي را مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش سازنده و قوي، انسان را در دژي مستحكم قرار مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هشتاد و سه سالگي از "فرنك لويد رايت" معمار بزرگ و نامدار پرسيدند: از ميان كارهاي بزرگي كه انجام داده اي كدام را بيشتر مي پسندي و او پاسخ داد: كار بعدي را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه به سبب نگرش خود از زاويه اي كاملاً سازنده با زندگاني برخورد مي كنند، گاه درك نمي شوند. برخي اين افراد را "انسانهاي بدون مرز" لقب مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بزرگ در هنگامه گرفتاريها پديد مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا مي خواهد كسي را تربيت كند او را به مدرسه هاي پر زرق و برق نمي فرستد، بلكه او را در مدرسه احتياج تعليم مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني را مي توان به سنگ چاقو تيزكني تشبيه كرد. تيز شدن چاقو يا بريدن دست نتيجه ي نيت و قصد ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي و كوچكي اختلاف آدمها در اين است كه نگرش آنها سازنده است يا تباه كننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت آدمها با هم جزيي است، اما همان تفاوت جزيي سبب اختلافهاي كلي مي شود. تفاوت جزيي آنها هم همان نگرش و نوع نگاه آنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دستاوردهاي تاريخ، كار انسانهايي بوده كه تنها اندكي از انبوه همتايان خود پيشتر بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به جاي پذيرش مسئوليت رفتار خويش به انتظار تغيير ديگران نشسته اند و يا منتظرند دنيا عوض شود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمي توان بچه ها را در حصار گذاشت، به گونه اي كه با تجربه هاي جديد آشنا نشوند؛ تجربه هايي كه ممكن است ناگوار هم باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از درك و فهم درس، انسان به علاقه و توجه معلم توجه مي كند. مدتها مي گذرد و آموخته ها از ياد مي روند، اما احساس خوشايند ناشي از پذيرش و تاييد از ياد نمي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كمتر به ياد مي آوريم كه معلم ما به ما چه آموخته، اما كمتر از ياد مي بريم كه ما را چقدر دوست داشته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسلم بدانيد كه باورهاي انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتي اگر آن باورها درست نباشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه هميشه از محيط خود، اولويتها، نگرشها و علايق و اصول اعتقادي را مي گيرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرش سازنده و قوي، انسان را در دژي مستحكم قرار مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سن هشتاد و سه سالگي از "فرنك لويد رايت" معمار بزرگ و نامدار پرسيدند: از ميان كارهاي بزرگي كه انجام داده اي كدام را بيشتر مي پسندي و او پاسخ داد: كار بعدي را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افرادي كه به سبب نگرش خود از زاويه اي كاملاً سازنده با زندگاني برخورد مي كنند، گاه درك نمي شوند. برخي اين افراد را "انسانهاي بدون مرز" لقب مي دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بزرگ در هنگامه گرفتاريها پديد مي آيند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي خدا مي خواهد كسي را تربيت كند او را به مدرسه هاي پر زرق و برق نمي فرستد، بلكه او را در مدرسه احتياج تعليم مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارندگان ديد بلند به هنگام رويارويي با مشكلات با تحمل جنبه هاي ناگوار و دفع آنها، مشكلات را به فرصت مبدل مي كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگاني را مي توان به سنگ چاقو تيزكني تشبيه كرد. تيز شدن چاقو يا بريدن دست نتيجه ي نيت و قصد ما است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگي و كوچكي اختلاف آدمها در اين است كه نگرش آنها سازنده است يا تباه كننده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تفاوت آدمها با هم جزيي است، اما همان تفاوت جزيي سبب اختلافهاي كلي مي شود. تفاوت جزيي آنها هم همان نگرش و نوع نگاه آنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين دستاوردهاي تاريخ، كار انسانهايي بوده كه تنها اندكي از انبوه همتايان خود پيشتر بوده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها به جاي پذيرش مسئوليت رفتار خويش به انتظار تغيير ديگران نشسته اند و يا منتظرند دنيا عوض شود