0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مشكلات ارتباطي با نزديك شدن اشخاص به يكديگر از ميان مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد نسبت به افراد غير متعهد، متعهد باشيد و انتظار داشته باشيد كه از آنها تعهد ببينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي متوجه مي شويد ارزشهايي داريد كه نسبت به آنها پايبند نيستيد؛ خود را به اين ارزشها پايبند و متعهد سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دانست كه تعهد و استعداد با هم ارتباطي ندارند، مگر اينكه شما آنها را به هم ربط دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بر عزم راسخ اشخاص مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد اغلب در دل مشكلات كشف مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد، خصلتي شخصي است كه به ما امكان مي دهد به هدفهاي خود دست پيدا كنيم. احساسات انسان پيوسته در نوسان است، اما تعهد بايد موضوعي ثابت و پابرجا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن به كاري كه انجام مي دهيد يك مطلب است و متعهد بودن كامل به آن كار، مطلبي ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه شراكت را جايگزين رقابت كنيد، بايد سوء ظن را كنار بگذاريد و در مقام حمايت از يكديگر برآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم گروه خود را نه به چشم رقيب، كه به چشم كسي ببينيد كه در سعي و كوشش با شما شريك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي عظيم مستلزم كار گروهي عظيم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين فكر نكنيد كه چرا نمي توان اين كار را انجام داد، به اين بينديشيد كه چگونه مي توان اين كار را انجام داد. در برخورد با هر چالش جديد منتظر راه حل هاي غير متعارف شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه رهبر بزرگتر باشد ميزان از خودگدشتگي او بايد بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با آنچه به دست مي آوريم زندگاني مي كنيم، اما با آنچه مي دهيم زندگاني مي بخشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شريك زندگاني ناجور باشد و ميل به تغيير نداشته باشد، انسان كمابيش زنداني ناسازگاري مي شود

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغلب مشكلات ارتباطي با نزديك شدن اشخاص به يكديگر از ميان مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد نسبت به افراد غير متعهد، متعهد باشيد و انتظار داشته باشيد كه از آنها تعهد ببينيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزي متوجه مي شويد ارزشهايي داريد كه نسبت به آنها پايبند نيستيد؛ خود را به اين ارزشها پايبند و متعهد سازيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد دانست كه تعهد و استعداد با هم ارتباطي ندارند، مگر اينكه شما آنها را به هم ربط دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بر عزم راسخ اشخاص مي افزايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد اغلب در دل مشكلات كشف مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد، خصلتي شخصي است كه به ما امكان مي دهد به هدفهاي خود دست پيدا كنيم. احساسات انسان پيوسته در نوسان است، اما تعهد بايد موضوعي ثابت و پابرجا باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور داشتن به كاري كه انجام مي دهيد يك مطلب است و متعهد بودن كامل به آن كار، مطلبي ديگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي آنكه شراكت را جايگزين رقابت كنيد، بايد سوء ظن را كنار بگذاريد و در مقام حمايت از يكديگر برآييد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم گروه خود را نه به چشم رقيب، كه به چشم كسي ببينيد كه در سعي و كوشش با شما شريك است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارهاي عظيم مستلزم كار گروهي عظيم هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اين فكر نكنيد كه چرا نمي توان اين كار را انجام داد، به اين بينديشيد كه چگونه مي توان اين كار را انجام داد. در برخورد با هر چالش جديد منتظر راه حل هاي غير متعارف شويد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه رهبر بزرگتر باشد ميزان از خودگدشتگي او بايد بيشتر شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما با آنچه به دست مي آوريم زندگاني مي كنيم، اما با آنچه مي دهيم زندگاني مي بخشيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي شريك زندگاني ناجور باشد و ميل به تغيير نداشته باشد، انسان كمابيش زنداني ناسازگاري مي شود