0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري به اندازه غنا بخشيدن به زندگي ديگران اغنا كننده و ارزشمند نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديگران ارزش دهيد، پيش از اينكه آنها به شما ارزش دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از اينكه ديگران به شما خدمت كنند، شما به آنها خدمت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به ديگران بها مي دهد، قادر است آنها را به سطح كاملاً جديدي ارتقا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعضاي هر تيمي هميشه ستايشگر بازيكني هستند كه بتواند به آنها كمك كند تا به سطح جديدي برسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بدون انضباط در زنداني نامرئي محبوس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاه واكنش هاي احساسي تند نشان مي دهيد، اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه حرفهايي را كه نبايد بزنيد، نزنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انضباط، پرداختن بهاي چيزهاي كوچك است تا بتوانيد چيزهاي بزرگتري بخريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم و ترتيب يعني انجام دادن كارهايي كه به آن علاقه نداريد تا سرانجام بتوانيد كارهايي را كه به راستي دوست داريد، انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه به خود بگوييد: "اين چه زندگي است كه من دارم؟" بپرسيد: "كدام زندگي را مي توانم بنا كنم؟" و در كمال شگفتي پاسخش اين است: "بيش از آنچه كه فكرش را بكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ارتباط مناسب، اتحادي شكل نمي گيرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري به اندازه غنا بخشيدن به زندگي ديگران اغنا كننده و ارزشمند نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديگران ارزش دهيد، پيش از اينكه آنها به شما ارزش دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از اينكه ديگران به شما خدمت كنند، شما به آنها خدمت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به ديگران بها مي دهد، قادر است آنها را به سطح كاملاً جديدي ارتقا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعضاي هر تيمي هميشه ستايشگر بازيكني هستند كه بتواند به آنها كمك كند تا به سطح جديدي برسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بدون انضباط در زنداني نامرئي محبوس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاه واكنش هاي احساسي تند نشان مي دهيد، اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه حرفهايي را كه نبايد بزنيد، نزنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انضباط، پرداختن بهاي چيزهاي كوچك است تا بتوانيد چيزهاي بزرگتري بخريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم و ترتيب يعني انجام دادن كارهايي كه به آن علاقه نداريد تا سرانجام بتوانيد كارهايي را كه به راستي دوست داريد، انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه به خود بگوييد: "اين چه زندگي است كه من دارم؟" بپرسيد: "كدام زندگي را مي توانم بنا كنم؟" و در كمال شگفتي پاسخش اين است: "بيش از آنچه كه فكرش را بكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ارتباط مناسب، اتحادي شكل نمي گيرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران