0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري به اندازه غنا بخشيدن به زندگي ديگران اغنا كننده و ارزشمند نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديگران ارزش دهيد، پيش از اينكه آنها به شما ارزش دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از اينكه ديگران به شما خدمت كنند، شما به آنها خدمت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به ديگران بها مي دهد، قادر است آنها را به سطح كاملاً جديدي ارتقا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعضاي هر تيمي هميشه ستايشگر بازيكني هستند كه بتواند به آنها كمك كند تا به سطح جديدي برسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بدون انضباط در زنداني نامرئي محبوس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاه واكنش هاي احساسي تند نشان مي دهيد، اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه حرفهايي را كه نبايد بزنيد، نزنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انضباط، پرداختن بهاي چيزهاي كوچك است تا بتوانيد چيزهاي بزرگتري بخريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم و ترتيب يعني انجام دادن كارهايي كه به آن علاقه نداريد تا سرانجام بتوانيد كارهايي را كه به راستي دوست داريد، انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه به خود بگوييد: "اين چه زندگي است كه من دارم؟" بپرسيد: "كدام زندگي را مي توانم بنا كنم؟" و در كمال شگفتي پاسخش اين است: "بيش از آنچه كه فكرش را بكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ارتباط مناسب، اتحادي شكل نمي گيرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاري به اندازه غنا بخشيدن به زندگي ديگران اغنا كننده و ارزشمند نيست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ديگران ارزش دهيد، پيش از اينكه آنها به شما ارزش دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از اينكه ديگران به شما خدمت كنند، شما به آنها خدمت كنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيش از ْآنكه ديگران شما را باور كنند، شما آنها را باور كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه به ديگران بها مي دهد، قادر است آنها را به سطح كاملاً جديدي ارتقا دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعضاي هر تيمي هميشه ستايشگر بازيكني هستند كه بتواند به آنها كمك كند تا به سطح جديدي برسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بدون انضباط در زنداني نامرئي محبوس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاه واكنش هاي احساسي تند نشان مي دهيد، اولين كاري كه بايد بكنيد اين است كه حرفهايي را كه نبايد بزنيد، نزنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انضباط، پرداختن بهاي چيزهاي كوچك است تا بتوانيد چيزهاي بزرگتري بخريد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نظم و ترتيب يعني انجام دادن كارهايي كه به آن علاقه نداريد تا سرانجام بتوانيد كارهايي را كه به راستي دوست داريد، انجام دهيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي اينكه به خود بگوييد: "اين چه زندگي است كه من دارم؟" بپرسيد: "كدام زندگي را مي توانم بنا كنم؟" و در كمال شگفتي پاسخش اين است: "بيش از آنچه كه فكرش را بكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون ارتباط مناسب، اتحادي شكل نمي گيرد.