0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت رهبران بزرگ در تخقق آرمانشان زاييده شوق و علاقه آنهاست نه پست و مقام شان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، قلب آنها را تسخير مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خيالي در صدر چيزهايي است كه رهبران بايد از آن بترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه حفظ بزرگ منشي تنها اين است كه خود را به بذل و بخشش عادت دهيد. از وقت، پول، توجه و منابع خود به ديگران ببخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه برنده شدن با پول اين است كه دربند آن نباشيد و با بزرگواري و گشاده دستي با پول خود كارهاي باارزش انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير و شر شما در دست خود شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز كاميابي در اين است كه بر توانايي هاي خود تكيه كنيد و آنها را بپرورانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص بي بصيرت به ندرت در زمان و مكان مناسب حضور دارند. رهبران بزرگ به نظر برخي از افراد، آدمهاي خوش شانسي هستند، اما به نظر من، آنها در اثر بصيرت "شانس" را مي آفرينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران برخوردار از بينش و بصيرت مي دانند كه كدام نيمه را باور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دستيابي به سبك زندگي منضبط، نخستين گام اين است كه عادت بهانه تراشي خود را ترك كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه كار خود را تنها زماني انجام مي دهد كه سر حال باشد يا انجام آن راحت باشد، توفيقي پيدا نخواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نيازمند مردم باشيد، امكان رهبري آنها را از دست مي دهيد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت رهبران بزرگ در تخقق آرمانشان زاييده شوق و علاقه آنهاست نه پست و مقام شان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبري كه با شور و شوق به ميدان آيد، معمولا با شور و شوق روبرو مي شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران پيش از آنكه دست مردم را بفشارند، قلب آنها را تسخير مي كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز بايد گامي شجاعانه برداريد تا فردا به اوج توانايي خود برسيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خيالي در صدر چيزهايي است كه رهبران بايد از آن بترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه حفظ بزرگ منشي تنها اين است كه خود را به بذل و بخشش عادت دهيد. از وقت، پول، توجه و منابع خود به ديگران ببخشيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راه برنده شدن با پول اين است كه دربند آن نباشيد و با بزرگواري و گشاده دستي با پول خود كارهاي باارزش انجام دهيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خير و شر شما در دست خود شماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمز كاميابي در اين است كه بر توانايي هاي خود تكيه كنيد و آنها را بپرورانيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشخاص بي بصيرت به ندرت در زمان و مكان مناسب حضور دارند. رهبران بزرگ به نظر برخي از افراد، آدمهاي خوش شانسي هستند، اما به نظر من، آنها در اثر بصيرت "شانس" را مي آفرينند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران برخوردار از بينش و بصيرت مي دانند كه كدام نيمه را باور كنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دستيابي به سبك زندگي منضبط، نخستين گام اين است كه عادت بهانه تراشي خود را ترك كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسي كه كار خود را تنها زماني انجام مي دهد كه سر حال باشد يا انجام آن راحت باشد، توفيقي پيدا نخواهد كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نيازمند مردم باشيد، امكان رهبري آنها را از دست مي دهيد

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران